Витяг з закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-XII щодо діяльності науково-технічних рад

Стаття 10. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи.

Кількісний склад членів вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи визначається статутом (положенням) наукової установи. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.

Керівник наукової установи, його заступники і вчений секретар наукової установи є членами вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи за посадою.

З метою представництва інтересів трудового колективу до складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи може входити керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) наукової установи (за згодою).

{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1096-IV від 10.07.2003}

Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи:

  • визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності;
  • здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт;
  • розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень;
  • затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів);
  • затверджує результати атестації наукових працівників;
  • обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
  • в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;
  • вирішує інші питання діяльності наукової установи, визначені її статутом (положенням).

При науковій установі можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.