Львівський університет – це класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами, має особливу місію:

  • визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти;
  • генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ;
  • формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

Львівський університет

Фасад головного корпусу Львівського університету

Наша діяльність побудована на засадах збереження української культури, розвитку національної свідомості та ідентичності.

Університет має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України.Сьогодні в Університеті ліцензовано 49 напрямів (Переліку 2006 року) та 104 спеціальності (Переліку 2010 року), у тому числі 79 спеціальностей ОКР «спеціаліст», 92 спеціальності освітнього ступеня «магістр» та 9 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст». Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 року в Університеті ліцензовано 9 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст», 73 спеціальності освітнього ступеня «бакалавр» для студентів Університету, одну спеціальність освітнього ступеня «бакалавр» для студентів Педагогічного коледжу, 66 спеціальностей ОКР «спеціаліст» (останній набір здійснено у 2016 році) та 72 спеціальності освітнього ступеня «магістр».У 2016 році ліцензовано чотири спеціальності освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» у зв’язку із реорганізацією Львівської державної фінансової академії шляхом приєднання до Львівського національного університету імені Івана Франка.

Станом на 2017 рік у Львівському університеті навчається 19 770 студентів, з яких 11 775 – на бюджетній формі навчання, працює 4 475 особи, з них 2 183 – викладачі; у науково-дослідній частині працює 161 особа. Освітній процес забезпечує 200 докторів та 1114 кандидатів наук, серед них звання професора має – 194 особи, доцента – 811.

Пріоритетним напрямом діяльності Університету є наукова робота. У 2017 році Університет вів наукові дослідження за 77 темами: 56 темами, які фінансували з державного бюджету України, з них – 24 фундаментальні теми, 12 прикладних тем, 1 науково-технічна розробка, 5 наукових розробок молодих учених, 3 теми Державного фонду фундаментальних досліджень, 2 теми за державним замовленням, 6 тем зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання України, 3 теми за міжнародними договорами, а також 6 госпдоговірних тем і 15 міжнародних ґрантів.

У 2017 році науковці Університету опублікували 94 монографії, 21 підручник, 118 навчальних посібників, 3896 статей, серед них: у виданнях, які мають імпакт-фактор – 262; в інших виданнях, які включені у наукометричну базу Scopus – 280; в інших закордонних виданнях – 452.

Університет є засновником і видавцем 48 періодичних наукових видань. «Вісник Львівського університету (21 Серія), 18 збірників наукових праць, 8 наукових журналів і одного науково-популярного журналу. Вісник Львівського університету, серія біологічна та Журнал обчислювальної та прикладної математики, серія обчислювальна математика (ЛНУ імені Івана Франка – співвидавець) входять до наукометричної бази Web of Sciense, «Журнал фізичних досліджень» – один із 42 журналів України, що входить до наукометричної бази даних Scopus, Вісник Львівського університету, серія юридична, журнали «Математичні студії» (ЛНУ імені Івана Франка – співвидавець), «Біологічні студії», збірник наукових праць «Мова і суспільство» – до наукометричної бази IndexCopernicus, «Український часопис конституційного права» – до наукометричних баз Scientifi c Indexing Services та Academic Resource Index.

Ми не зупиняємось на досягнутому. В цьому контексті актуальним стає перехід від кількісних показників до якісних, відтак Університет визначає для себе стратегічні цілі:

1. Досягнення найвищих стандартів та глобалізація наукових досліджень
2. Забезпечення високої якості навчального процесу
3. Посилення ролі Університету в суспільстві:
• формування інтелектуальної еліти;
• розвиток культурного середовища;
• формування та розвиток особистості, соціальних орієнтирів особи;
• розвиток в молоді історичної свідомості та національної самоідентифікації;
• підвищення інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих кадрів, затребуваних суспільством та державою;
• просування бренду Університету, формування уніфікованого сприйняття університету в Україні та за її межами.
4. Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір;
5. Сучасна соціальна, інформаційно-комунікаційна та виробнича інфраструктура.