Львівський університет – це класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами, має особливу місію:

 • визначати і реалізувати освітні та наукові стандарти;
 • генерувати зміни, які потребує регіон, країна та світ;
 • формувати особистість – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

Львівський університет

Фасад головного корпусу Львівського університету

Наша діяльність побудована на засадах збереження української культури, розвитку національної свідомості та ідентичності.

Університет має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України, у ньому готують фахівців за ліцензованими 9 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 49 напрямами «бакалавр», 82 спеціальностями «спеціаліст» і 87 спеціальностями «магістр» із 17 галузей знань.

Упродовж 2014-2015 років Міністерством освіти і науки України ліцензовано 4 напрями підготовки «молодший спеціаліст», акредитовано 7 спеціальностей «бакалавр», 3 спеціальності «спеціаліст», 3 спеціальності «магістр». В Університеті здійснюється підготовка фахівців за 144 спеціалізаціями «спеціаліст» і 161 спеціалізацією «магістр». Відкрито 32 нові спеціалізації на факультетах Університету. Ми розвиваємось і пропонуємо нашим майбутнім студентам ще ширший вибір: у 2015 році подано на ліцензування та акредитацію 8 спеціальностей на біологічному, геологічному, економічному факультетах і факультеті прикладної математики та інформатики.

Сьогодні у Львівському університеті навчається 19 357 студентів, з яких 10 202 – на бюджетній формі навчання, працює 4 332 особи, з них 2 056 – викладачі; у науково-дослідній частині працює 281 особа. Освітній процес забезпечує 220 докторів та 1 119 кандидатів наук, серед них звання професора має – 203 особи, доцента – 794.

Пріоритетним напрямом діяльності Університету є наукова робота. У 2014 році Університет проводив наукові дослідження з 35 фундаментальних і 10 прикладних тем, затверджених Міністерством освіти і науки України, із 3 тем за замовленням Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, з 6 тем зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання України, із 3 госпдоговірних тем і 8 ґрантів міжнародних фондів.

Університет є засновником і видавцем 44 періодичних наукових видань. «Вісник Львівського університету. Серія «біологічна» входить до переліку міжнародних фахових видань Web of Science. «Журнал фізичних досліджень» – один із 42 журналів України, що входить до наукометричної бази даних Scopus.

Ми не зупиняємось на досягнутому. В цьому контексті актуальним стає перехід від кількісних показників до якісних, відтак Університет визначає для себе стратегічні цілі:

 1. Досягнення найвищих стандартів та глобалізація наукових досліджень
 2. Забезпечення високої якості навчального процесу
 3. Посилення ролі Університету в суспільстві:
 • формування інтелектуальної еліти;
 • розвиток культурного середовища;
 • формування та розвиток особистості, соціальних орієнтирів особи;
 • розвиток в молоді історичної свідомості та національної самоідентифікації;
 • підвищення інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих кадрів, затребуваних суспільством та державою;
 • просування бренду Університету, формування уніфікованого сприйняття університету в Україні та за її межами.
 1. Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір;
 2. Сучасна соціальна, інформаційно-комунікаційна та виробнича інфраструктура.