Кафедра забезпечує на усіх факультетах Університету відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів  викладання таких навчальних дисциплін:

Безпека життєдіяльності

Програма вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів. Вивчення дисципліни забезпечує формування загальних компетентностей щодо навиків здійснення безпечної діяльності та системи цінностей, які передбачають відповідальну професійну й соціальну поведінки, а також здоровий спосіб життя, що є важливими для успішної професійної діяльності.
Набуті компетентності спрямовуються на створення і підтримання здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, забезпечення безпеки людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і за надзвичайних ситуацій та сприяють формуванню елементів культури безпеки й ризик-орієнтованого мислення, за якого питання безпеки людини й збереження навколишнього середовища розглядаються на сучасному етапі як найважливіші пріоритети життєдіяльності.
Програма дисципліни розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України і передбачає її вивчення за трьома змістовними модулями:

  1. Наукові засади безпеки життєдіяльності
  2. Цивільний захист
  3. Основи здорового способу життя та долікарської допомоги

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити ECTS).

Охорона праці

Програма вивчення навчальної дисципліни «Охорона праці» складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів. Вивчення дисципліни забезпечує формування працеохоронних компетентностей ефективного управління охороною праці на основі визнання пріоритету життя і здоров’я працівників над результатами виробничої діяльності та з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного досвіду.
Набуті компетентності спрямовуються на покращення умов праці на робочому місці з метою збереження здоров’я і працездатності працівників під час професійної діяльності та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та особисту безпеку.
Програма дисципліни розроблена відповідно до вимог нормативно-правових документів з питань охорони праці і передбачає її вивчення за двома змістовими модулями:

  1. Нормативно-правове забезпечення безпеки праці та охорони здоров’я працівників
  2. Гігієна праці, виробнича санітарія та технічна безпека в системі охорони праці

На вивчення навчальної дисципліни передбачено 90 годин (3 кредити ECTS).

Культура здоров’я

(дисципліна за вибором студента)

Семестр: 4 (бакалавр)
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (3 кредити ECTS)
Аудиторні години: 32 (лекції – 16, практичні – 16)
Форма звітності: залік
Лектор: доц. Наливайко Наталія Володимирівна

Згідно програми дисципліни «Культура здоров’я» результати навчання передбачають формування здоров’язбережувальних компетентностей у рамках валеологічної культури для збереження і зміцнення власного здоров’я в умовах сучасного середовища.
Набуті компетентності спрямовуються на збереження і зміцнення власного здоров’я в умовах сучасного як виробничого, так і природного середовища та сприяють формуванню здорового способу життя та валеологічного мислення, за якого питання збереження здоров’я розглядається на сучасному етапі як один із найважливіших пріоритетів життєдіяльності.