Підсумки наукових досягнень Університету у 2017 році

Упродовж грудня 2017 року відбулися засідання Науково-технічної ради (НТР) Львівського національного університету імені Івана Франка, під час яких учасники зібрання заслухали та обговорили підсумкові річні звіти про наукову роботу факультетів і структурних підрозділів Університету.

Під час останнього у минулому році засідання учасники Науково-технічної ради затвердили Ухвалу «Про підсумки наукової діяльності Університету у 2017 році», а також окреслили основні завдання Університету у сфері науки і техніки.

Зокрема, в ухвалі НТР йдеться про те, що у 2017 році Львівський університет продемонстрував вагомі здобутки в науковій роботі. Хороші результати показали і працівники, і студенти та аспіранти Університету, які брали активну участь у наукових конференціях, займалися фундаментальними дослідженнями та прикладними розробками у різних галузях знань, публікували результати своїх напрацювань у всеукраїнських і міжнародних виданнях.

У 2017 році обсяг фінансування держбюджетної тематики становив 14135,698 тис. грн, обсяг спеціальної тематики – 580,5 тис. грн, обсяг госпдоговірної тематики – 504,0 тис. грн, обсяг фінансування для підтримки шести наукових об’єктів національного надбання України – 4004,1 тис. грн. Окрім того, Університет отримав 14 грантів на суму 4489,349 тис. грн з інших джерел фінансування.

Наполеглива праця вчених ЛНУ ім. Івана Франка та активізація роботи у різних галузях наукових досліджень упродовж минулого року отримала широке представлення у друкованих виданнях. Так, у 2017 році вчені Університету опублікували 95 монографій, 22 підручники, 105 навчальних посібників, 3785 статей, серед них у виданнях, які мають імпакт-фактор, – 248, в інших закордонних виданнях – 424, а також видали 25 випусків «Вісника Львівського університету» та інших періодичних видань. Додамо також, що «Серія біологічна» входить до наукометричної бази даних Web of Science, «Журнал фізичних досліджень» – до наукометричної бази даних Scopus, «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії», «Вісник Львівського університету. Серія юридична», журнали «Біологічні студії», «Математичні студії», збірник наукових праць «Мова і суспільство» та Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник – до наукометричної бази даних Index Copernicus.

Захист дисертаційних робіт – ще один позитивний показник роботи Університету. У 2017 році наукові та науково-педагогічні працівники, а також докторанти та аспіранти Університету захистили 18 докторських і 124 кандидатських дисертацій.

Свідченням вагомого внеску вчених Університету у розвиток науки є те, що у 2017 році понад 20 працівників ЛНУ ім. Івана Франка відзначено почесними званнями, державними нагородами, преміями Президента України та іншими відзнаками найвищого рівня.

Значним внеском у розвиток науки та створення потенціалу для її практичного застосування були численні конференції, які впродовж року відбувалися в Університеті. Так, цьогоріч у ЛНУ ім. Івана Франка організовано та проведено 80 наукових конференцій, з них 31 – міжнародна. Окрім того, науковці Університету представили 510 усних і стендових доповідей на міжнародних конференціях і семінарах за кордоном.

Найефективніші розробки вчених Львівського університету захищені 26 патентами на винаходи і корисні моделі. Найбільше патентів отримали науковці хімічного факультету – 17.

Хорошим стимулом молодим вченим для того, щоб у майбутньому реалізувати свій потенціал у науковій роботі були численні студентські конференції, олімпіади, семінари та конкурси. Зокрема, на базі Університету проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни та спеціальності «Математика», зі спеціальності «Хімія», з навчальної дисципліни «Геологія», з програмування (Західний регіон України) та II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальностей «Соціолінгвістика» і «Переклад».

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяли участь 140 студентів, з них 27 здобули нагороди. 31 студент став призером II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

Команда студентів факультету прикладної математики та інформатики посіла II місце на XII Відкритій міжнародній студентській олімпіаді з програмування Імені С.О. Лебедєва – В.М. Глушкова «КРІ-Ореп» та ІІ місце в півфіналі Чемпіонату світу з командного програмування.

Загалом у 2017 році 1118 студентів виголосили доповіді на наукових конференціях. У доробку студентів – 385 наукових статей і тези 841 доповіді на конференціях.

Також упродовж року вчені Університету успішно завершили виконання низки наукових проектів, які мають вагоме значення і для природничих галузей, і для гуманітаристики. Детальніше із напрацюваннями науковців можна ознайомитися в ухвалі НТР.

Серед основних досягнень вчених Університету Науково-технічна рада відзначила високий рівень організації наукової роботи та вагомі здобутки працівників хімічного, механіко-математичного факультетів, факультету електроніки та комп’ютерних технологій (природничі науки); історичного факультету, факультету управління фінансами та бізнесу, філософського факультету (соціогуманітарні науки).

Науковці історичного, економічного та юридичного факультетів досягли особливих успіхів у виданні монографій, а вчені хімічного та історичного факультетів видавали свої монографії за кордоном.

Значну кількість підручників опублікували працівники філологічного і філософського факультетів та факультету журналістики, а навчальних посібників – географічного факультету, факультету управління фінансами та бізнесу, механіко-математичного факультету.

Чимало статей опублікували у виданнях з імпакт-фактором науковці хімічного факультету, факультету електроніки та комп’ютерних технологій, механіко-математичного факультету.

Важливим досягненням минулого року була також патентно-ліцензійна діяльність. Найбільшу активність у цій роботі продемонстрували вчені хімічного, біологічного факультетів, факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

Найактивніше залучали грантові кошти на наукову роботу працівники хімічного, біологічного факультетів, факультету електроніки та комп’ютерних технологій, Ботанічного саду.

Також НТР відзначила успішне виконання госпдоговорів вченими хімічного, біологічного факультетів, факультету електроніки та комп’ютерних технологій.

Працівники Ботанічного саду, Астрономічної обсерваторії та Наукової бібліотеки зробили вагомий внесок у науково-просвітницьку діяльність, а факультету культури і мистецтв – у культурно-просвітницьку роботу Університету.

Окрему увагу Науково-технічна рада акцентувала на високому рівні студентської наукової роботи на хімічному, історичному факультетах, факультеті управління фінансами та бізнесу, географічному та геологічному факультетах.

Значну кількість нагород у Всеукраїнській студентській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт отримали студенти історичного та економічного факультетів, факультету іноземних мов та юридичного факультету. А велику кількість статей у співавторстві зі студентами опублікували працівники історичного, економічного, хімічного та географічного факультетів.

На найвищому рівні провели міжнародні студентські наукові конференції біологічний та економічний факультети, факультет прикладної математики та інформатики, факультет іноземних мов. Всеукраїнські студентські наукові конференції найуспішніше провели філологічний, хімічний, філософський факультети, факультет міжнародних відносин і факультет іноземних мов.

Окрім того, НТР відзначила значну кількість захистів кандидатських дисертацій працівників та випускників аспірантури на юридичному (17) та економічному (14) факультетах, факультеті іноземних мов (12), філософському факультеті (11).

В ухвалі Науково-технічної ради йдеться також про потребу інтенсивнішого залучення додаткових джерел фінансування, збільшення кількості підручників та інше.

Загалом позитивні показники наукової роботи Львівського університету є продовженням процесу досягнення високих цілей, які ставить перед собою ЛНУ ім. Івана Франка. У найближчих пріоритетах Університету – створення наукового парку, впровадження системи рейтингового оцінювання навчальної, методичної, наукової, інноваційної та організаційної діяльності наукових і науково-педагогічних працівників, участь у Рамковій програмі ЄС «Горизонт 2020», активізація діяльність щодо включення періодичних видань Університету до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, реєстрація електронних видань та багато іншого.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото