Презентація видань науковців Університету

15 вересня 2017 року у Дзеркальній залі Університету відбулась презентація 10 книг, що вийшли друком у Видавництві Львівського національного університету імені Івана Франка. Кожне видання є унікальним доробком вчених Університету, який збагачує українську національну наукову думку. У презентації взяли участь вчені і студенти Львівського університету, суспільно-політичні діячі і народні депутати України.

Модератор заходу, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, професор Олег Шаблій повідомив, що на презентації представлені підручники, навчальні посібники та монографії, які є напрацюваннями вчених Університету і висвітлюють різноманітні сфери наукового життя.

Доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Володимир Микитюк презентував видання «Іван Франко і методика викладання української літератури». У праці автор систематизував методологічні концепти Івана Франка про специфіку вивчення української літератури як навчальної дисципліни у школі та університеті. Окрім того, у книзі актуалізовано погляди Івана Франка на методику вивчення літератури, особистість учителя, педагогічне кредо, лекторську майстерність, програми викладання та інше.

Завідувач кафедри загального мовознавства Флорій Бацевич і завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Ірина Кочан презентували підручник «Лінгвістика тексту». У ньому автори подали особливості лінгвістики тексту на сучасному етапі розвитку науки, окреслили одиниці й категорії тексту, специфіку його організації, функціонування, породження та сприйняття (інтерпретації).

Про форми, методи і способи маніпулятивної пропаганди російських ідеологів, політиків, працівників ЗМІ, спрямовані завдати інформаційного удару по Україні йдеться у книзі «Інформаційна безпека України: теорія і практика», яку презентував завідувач кафедри радiомовлення i телебачення Василь Лизанчук.

Заступник декана історичного факультету, доцент кафедри етнології Роман Тарнавський презентував монографію «Кафедра етнології Львівського університету. Класичний період (1910–1947)». У видані автор представив історію етнологічних підрозділів Львівського університету першої половини ХХ ст. Залучивши значний обсяг першоджерел, Роман Тарнавський висвітлив створення в Університеті кафедр та наукових інститутів етнологічного спрямування, проаналізував специфіку навчально-наукового процесу в їхніх межах, вплив на нього політичної ситуації в Галичині та інше.

Науковці кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій Юрій Корчак, Юрій Фургала та Сергій Рихлюк підготували перший том праці «Оптоелектронна інформатика». Як зазначив під час презентації Юрій Фургала, посібник містить теоретичний матеріал, опис лабораторних експериментів з оптоелектронної інформатики. У першому томі висвітлено загальні питання оптоелектроніки, зокрема, фізичні принципи та явища, які використовують в оптоелектроніці, описано її елементну базу, технологічні аспекти виготовлення оптоелектронних приладів.

«Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO» – видання, яке містить переклади з англійської та французької мов дванадцяти знакових праць провідних сучасних західних мислителів в сфері філософії науки. Кожна праця супроводжується аналізом ключових проблем відповідного напряму філософсько-наукових досліджень і біографічними відомостями про її автора. Книжка вийшла за редакцією Ректора Львівського університету, професора Володимира Мельника і докторанта кафедри теорії та історії культури Львівського університету Андрія Синиці, який і презентував видання.

Не менш ґрунтовною є ще одна праця, яка вийшла друком за загальною редакцією професора Володимира Мельника – «Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні». Авторами праці є Анатолій Карась, Марія Кашуба, Марія Альчук та інші науковці Університету, які на сторінках видання висвітлюють суспільні й культурні процеси, що відбуваються у глобальному масштабі та специфічно виявляються в українських реаліях.

«Формування академічної компетентності: курс англійської мови для студентів та аспірантів природничих спеціальностей» – видання, призначене для розвитку теоретичних і практичних знань студентів старших курсів, магістрантів, аспірантів та наукових працівників природничої галузі. У ньому увагу зосереджено на особливостях англомовної науково-академічної комунікації, лінгвістичній природі та стратегії дискурсу природничих наук, формуванні навичок та умінь активного читання, академічного письма й усного мовлення у природничій сфері, розширення словникового запасу загальнонаукової та професійної лексики. Автори видання – в.о. завідувача кафедри іноземних мов для природничих факультетів Наталія Микитенко, декан факультету іноземних мов Володимир Сулим та асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Марія Козолуп.

Надзвичайно цікавою була презентація видання «Мирні засоби врегулювання міжнародних спорів». Автор видання, доцент кафедри міжнародного права Володимир Гринчак розповів про ідею книги й основні методи дослідження злободенної проблематики сучасності. Зокрема, у виданні на основі проведеного аналізу нормативного та доктринального матеріалу, міжнародної практики і результатів діяльності міжнародних організацій визначено закономірності становлення та розвитку системи мирних засобів врегулювання міжнародних суперечностей, схарактеризовано основні сучасні засоби, за допомогою яких держави їх урегульовують. Окремі положення розкривають особливості процесів врегулювання міжнародних суперечностей за участю України.

«Проблеми теорії та практики обліково-аналітичних наук» – посібник, який вийшов друком за загальною редакцією завідувача кафедрою обліку і аудиту Сергія Ковалюка і професора Володимира Швеця. У праці розкрито головні проблеми обліку та звітності суб’єктів господарювання  в Україні. На основі досліджень діяльності суб’єктів господарювання розглянуто організаційно-методологічні основи проведення аналізу, аудиту, контролю й оподаткування, запропоновано концепцію подальшого удосконалення обліково-аналітичних наук в Україні.

Усі представлені в рамках презентації книги викликали жваві обговорення та дискусії. Учені Університету обмінялися своїми враженнями та міркуваннями, довідалися про книжкові новинки та напрацювання своїх колег у різних сферах науки.

Світлини: Олега Вівчарика Більше фото