Важливою і невід’ємною складовою діяльності Університету є наукова робота. Організацію і контроль за виконанням наукових досліджень в Університеті покладено на науково-дослідну частину (НДЧ), до якої структурно входять 19 науково-дослідних лабораторій, 7 науково-дослідних інститутів, а також Астрономічна обсерваторія і Ботанічний сад.

Основу наукового потенціалу Університету складають відомі в Україні і світі наукові школи: Фізика твердого тіла; Теоретична фізика; Кристалохімія; Фізико-хімія полімерів; Біохімія і молекулярна біологія; Біоенергетика і електрофізіологія секреторних клітин; Мiнералогiчна школа академiка Є.Лазаренка; Термобарогеохiмiчна школа професора М.Єрмакова; Львівська наукова школа геології та металогенії докембрію; Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія; Територіальна організація суспільства; Генетичне ґрунтознавство; Комплексний аналіз; Функціональний аналіз; Механіка деформівного твердого тіла; Чисельне моделювання і оптимізація фізико-механічних полів; Дослідження розвитку
агропромислового комплексу України, державного
регулювання транскордонного підприємництва в умовах глобалізації; Економіко-математичне моделювання в управлінні економіко-виробничими системами; Франкознавство; Слов’янознавство; Історія соціально-політичних процесів в Україні; Загальна теорія прав людини; Захист прав і законних інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу.

Сьогодні Університет проводить наукові дослідження за 37 темами, які фінансуються з державного бюджету України (з них 27 фундаментальних і 10 прикладних), 11 – міжнародними ґрантами (з них 5 за університетською програмою підтримки молодих учених), 2 – госпдоговірними темами та 6 –темами зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання України.
До виконання науково-дослідних робіт у Львівському національному університеті залучено 1 994 науково-педагогічні працівники, з них 210 докторів наук і 1 133 кандидати наук. Серед 144 штатних працівників науково-дослідної частини Університету – 7 докторів наук і 67 кандидатів наук.

Науково-дослідна робота Університету фінансується з трьох джерел: державний бюджет України, ґранти міжнародних фондів та установ, госпдоговори. Університет активно залучає ґранти міжнародних фондів та установ: за перші п’ять місяців 2015 року вдалося перевершити надходження 2014 року. За ініціативою ректорату провідні вчені Львівського університету підготували проект «Фундаментальні дослідження в галузі природничих наук», на реалізацію якого Університет отримав міжнародний ґрант компанії «Матеріал Фази Дані Система» (Швейцарія) на суму 628 тис. грн.

Щорічно зростають показники патентної діяльності науковців Львівського університету: за перших чотири місяці 2015 року отримано 18 патентів. У 2014 році найефективніші розробки захищено 43 патентами України.

Удосконалення організації наукових досліджень та інноваційної діяльності Університету в майбутньому проводитиметься в напрямі створення науково-дослідних інститутів і наукового парку.innovation-2