Дисертант

Алієва Ольга Назірівна

Тема

Семантика, структура, функціонування інваріанта англійського терміна мистецтва

Місце праці

Асистент кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник

Дудок Роман Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню феномена семантичного інваріанта
англійського терміна мистецтва, семантичних процесів, які діють у структурі
терміна, створюють полісемічне слово та забезпечують єдність різноманітних
смислів у межах однієї фіксованої морфологічної оболонки. Семантичний інваріант
– глибинний механізм, який експлікує еволюцію терміна, і тому, без аналізу та
моделювання його структури, її впливу на функційні параметри та особливості
терміна, є неможливим дослідження будь-якої терміносистеми, і мистецтва
зокрема. У роботі обґрунтовано інтегративний структурно-семантичний підхід до
аналізу семантичного інваріанта термінів мистецтва. Здійснено комплексне
дослідження семантичного інваріанта термінів мистецтва на базі лексикографічних
джерел, фахових та художніх текстів, а також широкого екстралінгвістичного
матеріалу; визначено структурні і семантичні характеристики інваріанта,
виокремлено його семантичну структуру; досліджено взаємозв’язки між
компонентами структури полісемічного терміна мистецтва і структурою його
інваріанта, простежено функційну реалізацію семантичного інваріанта; досліджено
його концептуальну роль; залучено комплексну методику дослідження семантичних
інваріантів термінів мистецтва та аналізу їх ролі у словотвірному семантичному та
функційному процесах.
Досліджено терміно-одиниці функційно (функціонування кожного окремого
смислу слова) і аналітично (виокремлення семантичного інваріанта і визначення
його структури), та проаналізовано вплив інваріанта на функціонування терміна у
термінологічному семантичному полі. У процесі дослідження виявлено, що
семантичний інваріант терміна мистецтва має складну ієрархічну структуру.
Визначено характерні особливості семантичних інваріантів термінів мистецтва,
проаналізовано чинники, які зумовлюють складну систему мотиваційних зв’язків,
рівнів та компонентів термінів мистецтва, та структури їх семантичних інваріантів.
Виявлено і досліджено визначальний вплив структури семантичного інваріанта на
термінологічний розвиток, а також на багатогранність семантичних зв’язків між
термінологічною та загальновживаною лексикою, що уможливлює існування
процесів транстермінологізації.
У процесі дослідження функціонування термінів мистецтва у різних видах
фахового термінологічного дискурсу проаналізовано реалізацію ролі семантичного
інваріанта і його структури. Визначено, що реалізується вплив як окремих
семантичних компонентів, так і усієї інваріантної моделі, яка розглядається як
єдиний семантичний комплекс. Дослідження функційних особливостей структури
семантичного інваріанта створює можливості для пояснення та певного
прогнозування існування та розвитку терміна у різних терміносистемах. Результати
такого семантико-функційного аналізу можуть бути використані для вивчення
складних типів семантичної похідності, що дозволяє пояснити зміни у лексичній
структурі терміна та семантичні особливості різних смислів, які формують
структуру полісемічного терміна.
Ключові слова: семантичний інваріант, семантична структура, термін,
термінологічна система, смисл, семантична опозиція, концепт, термінологічне поле,
диференційна семантична ознака, інтегральна семантична ознака.

Дата захисту

31.01.2018

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор Єсипенко Надія Григорівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри англійської мовЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Ковалик Наталія Василівна, Львівський торговельно-економічний університет, завідувач кафедри іноземних мовЗавантажити відгук