Дисертант

Аніщенко Віктор Миколайович

Тема

Інверсійний  трансфазний  каталіз  та  структура  реагентів  в реакції фосфорилхлоридів та фенолів

Науковий керівник

Доктор хімічних наук, професор Рибаченко Володимир Іванович, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, головний науковий співробітник

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України.

Анотація

Методом інверсійного трансфазного каталізу (ІТК) проведена реакція між пара-

заміщеними  фенолами  і  хлордіфенілфосфатом  в  двофазній  системі  вода/

дихлорметан.  Для  підтвердження  перебігу  каталітичного  процесу  через  іонний

інтермедіат  були  синтезовані  хлорид,  перхлорат  і  тетрафенілборат  N-

(дифеноксифосфорилокси)-4-диметиламінопіридинію.  Методами  ІЧ  і  ЯМР

спектроскопій підтверджена структура синтезованих солей.

На  підставі  зібраних  експериментальних  даних,  запропонована  розширена

схема  процесу,  що  враховує  утворення  тетрафенілпірофосфату.  Використовуючи

залежність, виведену з запропонованої схеми, були розраховані значення констант

швидкостей  взаємодії  хлордіфенілфосфату  з  піридин-N-оксидами  при  різних

температурах.  Встановлено,  що  проведення  процесу  фосфорилювання  при  5  ºС  з

використанням  диметиламінопіридин-N-оксиду  дозволило  досягти  практично

кількісного виходу цільового продукту. Згідно з результатами моделювання реакції

взаємодії  хлордіфенілфосфату  та  піридин-N-оксидів  структура  перехідного  стану

відповідає  геометрії  тригональной  біпіраміди,  а  вільна  енергія  активації  Гіббса

істотно залежить від конформації хлордіфенілфосфата.

Використовуючи  метод  ІТК  і  знайдені  оптимальні  реакційні  умови,

синтезували  ряд  арилдифенілфосфатів.  Будову  синтезованих  сполук  підтвердили

методами ІЧ і ЯМР спектроскопій. Шляхом аналізу розрахованих ІЧ і ЯМР спектрів

встановлено  вплив  просторового  розташування  замісників  на  частоти  окремих

коливань і екранування ядра  31Р.

Дата захисту

14.06.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор хімічних наук, професор Шендрик Олександр Миколайович Донецький національний університет, декан хімічного факультету

Офіційний опонент:Доктор хімічних наук, професор Манк Валерій Веніамнович, Національний університет харчових ехнологій, професор кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії