Дисертант

Безкоровайний Андрій Олегович

Тема

Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транспортні процеси зародків в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону

Місце праці

Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, старший судовий експерт відділу біологічних досліджень

Науковий керівник

Доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики та біоінформатики (Львівський національний університет імені Івана Франка) Санагурський Дмитро Іванович

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та новосинтезованих амідних похідних – 2-хлоро-3-(3-оксо-3-(піпередин-1-іл)пропіламіно)-1,4-нафтохінону (ФО-1) та 2-хлоро-3-(3-(морфолін-4-іл)-3-оксопропіламіно)-1,4-нафтохінону (ФО-2) на ліпідний профіль, прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та функціонування іонтранспортних ферментних систем мембран: Mg2+-залежних Na+, K+– та сумарної Са2+-ATФаз зародкових клітин в’юна протягом раннього ембріогенезу.

Встановлено, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, похідні ФО-1 та ФО-2 впливають на ліпідний профіль зародків та призводять до зниження вмісту ліпідів на всіх досліджуваних стадіях розвитку. Проведені дослідження на зародках Misgurnus fossilis L. за дії похідних 1,4-нафтохінону, за умов дослідження «in vivo» та in vitro вказують на те, що дані сполуки проявляють дозозалежну інгібувальну дію на активність Mg2+-залежних Nа+, K+-АТФази та сумарної Ca2+-АТФази мембран зародкових клітин, впливають на вміст ТБК-позитивних продуктів та призводять до розбалансування активності ензимів антиоксидантної системи. На фоні зростання активності супероксиддисмутази та каталази, зафіксоване зниження активності глутатіонпероксидази.

За результатами двофакторного дисперсійного аналізу вперше встановлено, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та амідні похідні ФО-1 та ФО-2 чинять значний вплив на вміст ТБК-позитивних продуктів, активність ензимів антиоксидантної системи (супероксиддисмутази, каталази та глутатіонпероксидази), Mg2+-залежних Nа+, K+– і сумарної Са2+-АТФази.

Ключові слова: ліпідний профіль, прооксидантно-антиоксидантна рівновага, 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, амідні похідні 1,4-нафтохінону, Nа+, K+-АТФаза, сумарна Ca2+-АТФаза.

Дата захисту

06.07.2018

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Мартинюк Віктор Семенович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри біофізики та медичної інформатики Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат біологічних наук, доцент Фафула Роман Володимирович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, доцент кафедри біофізики Завантажити відгук