Дисертант

Біскуп Віталій Степанович

Тема

Кар’єрна компетентність студентської молоді: соціологічний аспект

Науковий керівник

Доктор соціологічних наук, професор Піча Володимир Маркович; Національний університет «Львівська Політехніка»

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана в Українській академії друкарства, Міністерство освіти і науки України

Анотація

У дисертації представлено результати дослідження системи чинників формування та реалізації кар’єрної компетентності. У дослідженні виокремлено інтегральні компоненти кар’єри як складно організованого феномену індивідуального та суспільного життя. Проаналізовано зміст понять «кар’єра», «кар’єрна компетентність», «кар’єрні компетенції», «ціна кар’єри». Визначено інституційні параметри формування кар’єри, їх вплив на траєкторію індивідуальної мобільності студентської молоді. Вперше запропоновано концептуальні засади аналізу професійної компетентності як соціального феномену із застосуванням структурної парадигми та теорії соціальної напруги, а також розкрито особливості її формування та розвитку на прикладі студентської молоді.

На основі аналізу системи мікро-, мезо- та макрорівневих чинників (зокрема, чинників соціально-психологічного, соціокультурного та інституційного характеру) запропоновано авторське розуміння кар’єрної компетентності. Уточнено та систематизовано категоріально-понятійний апарат вивчення формування та реалізації кар’єрної компетентності. Запропоновано авторське трактування поняття «кар’єра» як багатоаспектного явища, що може бути визначене: 1) у динаміці – як процес накопичення та використання культурного, освітнього, соціального капіталів із метою різнобічної професійної самореалізації й досягнення соціально-психологічної тотожності між кар’єрною компетентністю, професійно-статусними домаганнями та вимогами зовнішнього середовища (насамперед, вимогами ринку праці та працедавця, зокрема); 2) у статичному вимірі – як досягнутий індивідом на певний момент часу статус і позиція (посада) у професійній ієрархії. Запропоновано соціологічну інтерпретацію й операціоналізацію поняття «ціна кар’єри». «Ціна кар’єри» розуміється як сукупність самообмежень, втрат та незручностей (загалом, негативних чи небажаних наслідків) з боку суб’єкта кар’єри, що виникають у процесі професійної діяльності та є умовою оптимальної реалізації кар’єрної компетентності. Уточнено соціологічну інтерпретацію поняття «кар’єрна компетентність». Відповідно до авторського визначення, кар’єрна компетентність тлумачиться як багатовимірний конструкт, що складається з компетенцій професійного та особистісного профілів, які у своїй сукупності охоплюють широкий спектр практичних, дослідницьких, особистісних та соціально-психологічних характеристик суб’єкта реалізації кар’єри. В емпіричній частині дослідження на підставі показників спрямованості на кар’єрну самореалізацію, кар’єрної компетентності та професійно-статусних домагань виокремлено групи студентської молоді («активно-мотивовані інтернали», «екстернали-адаптанти», «інтернали-адаптанти», «екстернали-ізолянти»). Вказані групи різняться за потенціалом професійної самореалізації і потребують різного за змістом профорієнтаційного супроводу.

Ключові слова: кар’єра, кар’єрна компетентність, професійно-статусні домагання, студентська молодь.

Дата захисту

31.01.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор соціологічних наук, професор Погрібна Вікторія Леонідівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри соціології та політології Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат соціологічних наук Пташник-Середюк Олександра Іванівна, Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплінЗавантажити відгук