Дисертант

Червеняк Кристина Тарасівна

Тема

Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні

Місце праці

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», лаборант кафедри політології і державного управління, асистент кафедри політології і державного управління

Науковий керівник

Токар Маріан Юрійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Анотація

У дисертації здійснено аналіз конструктивних і деструктивних впливів етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні у контексті формування ефективної державної етнонаціональної політики. Уточнено визначення сутності поняття «етнонаціональний фактор» в українському науковому дискурсі. Запропоновано розуміти цей фактор як активний потенціал етнонаціональної спільноти, що має конструктивний або деструктивний вплив на розвиток суспільства та держави в залежності від задоволення або не задоволення основоположних інтересів цієї спільноти.

Запропоновано авторський варіант групування областей України, де критерієм для відокремлення є питома вага і співвідношення титульного етносу й національних меншин. Ґрунтуючись на цьому, регіони України можна умовно поділити на такі три групи: 1) переважно моноетнічні; 2) переважно біетнічні; 3) переважно поліетнічні.

Охарактеризовано конструктивні впливи етнонаціонального фактора через процеси етнічної та національної консолідації. З цією метою вироблено методологічні схеми аналізу за набором критеріїв для визначення рівня залучення регіонів України у процес національної консолідації та для виявлення рівня консолідації національних меншин і на його основі – конструктивності або деструктивності впливів їх активного потенціалу на суспільно-політичні процеси в регіоні або країні.

Проаналізовано основні етнополітичні загрози, їх причини та наслідки, як вияв деструктивних впливів досліджуваного фактора на суспільно-політичні процеси в Україні. Виявлено, що такими загрозами для України є політизація етнічності, міжетнічний чи етнополітичний конфлікт, етнічний сепаратизм чи іредентизм. Вони актуалізуються у відносинах між суб’єктами суспільно-політичних процесів. Головними сучасними причинами їх виникнення визначено розбіжності у баченні свого подальшого розвитку між етнонаціональною спільнотою та владою країни; використання етнонаціонального фактора у політичних іграх, а також впливи та підбурювання ззовні, що здійснюють певні держави з метою досягнення власних інтересів.

Виокремлено основні чинники, які найбільше впливають на формування моделі державної етнополітики. Такими чинниками є тип політичного режиму; методи, які застосовуються для управління сучасними етнополітичними процесами, а також етнорегіональне середовище. Констатовано, що визначення особливостей останнього дає змогу застосувати регіонально-диференційований підхід при впровадженні державної політики у цій сфері.

Надано рекомендації щодо удосконалення загальної стратегії державної етнополітики України та оперативного рівня етнополітичного менеджменту. Їхня сутність полягає в: доповненні нормативно-правової бази цієї політики через прийняття Концепції державної етнонаціональної політики України; відновленні центрального органу виконавчої влади у сфері етнонаціональної політики; врахуванні особливостей етнорегіонального середовища у процесі формування державної політики; забезпеченні постійного моніторингу етнополітичної ситуації з метою врахування його результатів під час розроблення відповідних програм регіонального розвитку; створенні окремого управління з питань етнонаціональної політики на рівні обласної державної адміністрації з питань етнонаціональної політики і представництв цього управління; використання субсидіарності як ключового принципу публічної політики, а також ініційованої державою регіоналізації як окремого інструменту реалізації державної політики. Це дозволить ефективно враховувати впливи етнонаціонального фактора у суспільно-політичних процесах України.

Ключові слова: політичний процес, політичний інститут, етнонаціональний фактор, поліетнічний регіон, національна консолідація, етнополітична загроза, політична стабільність, інститут громадянського суспільства, етнорегіональне середовище, держава, етнонаціональна політика, етнополітичний менеджмент, Україна.

Дата захисту

05.03.2019

Контактна інформація

Телефон: +38 066 262 19 24Email: kristina.chervenyak@ukr.net

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Романюк Анатолій Семенович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри політологіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат політичних наук, доцент Доцяк Ігор Іванович, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доцент кафедри політологіїЗавантажити відгук