Дисертант

Дахній Андрій Йосипович

Тема

Динаміка людського існування у мисленні М. Гайдеґґера: екзистенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси

Місце праці

Доцент кафедри історії філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий консультант

Богачов Андрій Леонідович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри теоретичної і практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації здійснено комплексний аналіз передумов, специфіки становлення та характерних рис філософії М. Гайдеґґера і запропоновано її екзистенційне тлумачення. Автором не лише зафіксовано впливи попередників філософії існування на досліджуваного мислителя і спроби останнього секуляризувати їхні базовані на християнських принципах антропологічні ідеї, але й виявлено самобутність його власної екзистенціальної філософії. Простежені закономірності тлумачення Гайдеґґером динаміки людського існування: якщо на «ранньому» етапі його творчості вона досліджується передовсім в інспірованих індивідуальною перспективою екзистенційно-темпоральному й танатологічному аспектах, то на «пізньому» – з допомогою філософсько-технічного дискурсу, який постав в аналізі загальноісторичного виміру людини, в контексті осягнення суб’єктивізму новочасного мислення. Доведено, що, незважаючи на означену суттєву філософську еволюцію, у мисленні Гайдеґґера, як на «ранньому», так і на «пізньому» етапах, простежується тяглість стосовно екзистенційної інтерпретації антропологічної проблематики. Виявлено, що Гайдеґґеровий спосіб мислення обумовлює прихід людини до позитивного через неминучий досвід подолання негативного.

Ключові слова: Гайдеґґер, людське існування, динаміка, екзистенційна філософія, час, автентичність, екзистенціали, смерть, деструкція, герменевтична феноменологія, техніка.

Дата захисту

15.05.2019

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор Аляєв Геннадій Євгенович, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, завідувач кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін, Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор Держко Ігор Зеновійович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри філософії та економікиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор Петрушов Володимир Миколайович, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків).Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор філософських наук, професор кафедри філософії та психології Національного лісотехнічного університету України Скринник М.А.Завантажити відгук