Дисертант

Демчишак Назар Богданович

Тема

Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Крупка Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації розроблено теоретико-методологічні засади та обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні, основою якого є фінансова політика зміцнення конкуренто­спроможності національної економіки.

Поглиблено теоретичні й методичні основи фінансового регулювання інноваційної діяль­ності, з’ясовано його роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави. Розроблено методологічні засади фінансового регулювання інноваційних процесів, концептуалізовано його інституційні основи в Україні. Сформульовано сучасну теоретичну парадигму фінансового регулювання інноваційної діяльності та визначено його сутність. Запропоновано методичний інструментарій структурно-функціонального аналізу національної інноваційної системи як об’єкта фінансового регулювання. Обгрунтовано наукові основи формування системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. Проведено аналіз динаміки і структури сфери інновацій в умовах побудови інноваційної моделі розвитку країни. Оцінено ефективність бюджетного та податкового регулювання інноваційних процесів в Україні.

Розроблено стратегію фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні з урахуванням концепції формування інноваційного потенціалу. Запропоновано індикатори інноваційної безпеки дер­жави у глобалізованому фінансовому просторі. Визначено пріоритетні напрями імпле­мен­тації іноземного досвіду фінансового регулювання інноваційної активності в Україні.

Ключові слова: фінансова політика, фінансове регулювання, інноваційна діяльність, фінансове регулювання інноваційної діяльності, інструменти фінансового регулювання, бюджетно-податкові інструменти, інститути регулювання, національна інноваційна система, державна фінансова підтримка, конкурентоспроможність.

Дата захисту

10.05.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Боронос Вікторія Георгіївна, Сумський державний університет, професор кафедри економіки та бізнес-адміністрування Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Варналій Захарій Степанович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансівЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Пшик Богдан Іванович, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ “Університет банківської справи”, завідувач кафедри фінансівЗавантажити відгук