Дисертант

Дерев’янко Тарас Олександрович

Тема

Задачі оптимального керування гіперболічними системами

Науковий керівник

Доктор фiзико-математичних наук, професор Кирилич Володимиир Михайлович, завідувач кафедри математичної економіки та економетрії Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертаційній роботі одержано необхідні умови оптимальності для мішаних задач
для гіперболічних систем рівнянь з частинними похідними першого порядку з виродженими
характеристиками, нелокальними крайовими умовами, навантаженнями. У роботі встановлено
достатні умови узагальненої глобальної розв’язності мішаних задач у півсмузі для одновимірних
гіперболічних системи рівнянь першого порядку з похилими та ортогональними до осей координат
характеристиками, з нелокальними крайовими умовами, з навантаженнями, без початкових умов.
Виведено необхідні умови оптимальності для задач оптимального керування напівлінійними
гіперболічними системами рівнянь першого порядку з виродженими характеристиками, з нелокальними
крайовими умовами, з навантаженнями в правих частинах. Доведено існування класичного розв’язку
мішаної задачі для квазілінійної гіперболічної системи без умов ліпшицевості для перших похідних
щодо вихідних даних за функцією розв’язку. Отримано необхідні умови оптимальності для задачі
оптимального керування квазілінійною гіперболічною системою в прямокутній області.

Дата захисту

30.06.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор фізико-математичних наук, професор Капустян Олексій Володимирович, професор кафедри диференціальних та інтегральних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат фiзико-математичних наук, доцент Мединський Ігор Павлович, доцент кафедри прикладної математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».Завантажити відгук