Дисертант

Дропа Ярослав Богданович

Тема

Фінансові ресурси розвитку національної економіки України

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Крупка Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації розроблено теоретико-методологічні засади формування, мобілізації, розподілу й використання фінансових ресурсів в Україні та обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення їхньої ефективності в розбудові національної економіки в умовах глобалізації.

Запропоновано визначення фінансових ресурсів національної економіки та сформульовано методологічний інструментарій управління ними. За допомогою матричного методу побудовано моделі факторного впливу на головні параметри фінансової діяльності суб’єкта господарювання: рентабельність капіталу і оборотність фінансових ресурсів. Досліджено дію державного кредитування на формування бюджетних ресурсів та розвиток національної економіки загалом. Рекомендовано формувати раціональну структуру капіталу за допомогою показника, який враховує такі критерії: економічну рентабельність, прибутковість реалізації, коефіцієнт фінансового ризику, показник самофінансування, загальну ліквідність, коефіцієнт платоспроможності, показник середньозваженої вартості капіталу.

Розроблено модель перетворення неорганізованих заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси фінансової системи за допомогою механізмів фінансового ринку, що дало змогу запропонувати напрями активізації організованої нагромаджувальної діяльності населення України. Узагальнено та систематизовано іноземний досвід залучення домашніх господарств у сферу економічної діяльності, що допомогло сформулювати пропозиції щодо впровадження його у вітчизняну практику. Сформульовано концепцію управління фінансовими ресурсами суб’єктів національної економіки для забезпечення її розвитку, яка визначає мету, завдання, принципи, етапи та відповідні очікувані результати.

Ключові слова: фінансові ресурси, заощадження, інвестиції, фінансовий потенціал, фінансове забезпечення, фінансові інструменти, бюджетні ресурси, податкові надходження, державний кредит, державний борг, держава, суб’єкти господарювання, домашні господарства, фінансовий ринок.

Дата захисту

29.01.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Дем’янишин Василь Григорович, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія; Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Корнєєв Володимир Вікторович, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, завідувач відділу фінансової політики; Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, доцент Рожко Олександр Дмитрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансів, директор інституту післядипломної освіти.Завантажити відгук