Дисертант

Голинський Юрій Олегович

Тема

Організація казначейського обслуговування бюджетів в умовах реформування державних фінансів в Україні

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Біттер Олександр Аронович, завідувач кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії

Анотація

Голинський Ю. О. Організація казначейського обслуговування бюджетів в умовах реформування державних фінансів в Україні. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівська державна фінансова академія Міністерства освіти і науки України, Львів, 2015.

Дисертація присвячена науковому дослідженню проблем організації обслуговування бюджетів органами Державної казначейської служби України (ДКСУ) та способів їх вирішення. У роботі проведено порівняльний аналіз банківської та казначейської систем обслуговування бюджетів, виявлені основні переваги останньої, чим обґрунтовується необхідність існування інституту казначейства в Україні.

Проведений аналіз виконання бюджетів, розроблена система відносних показників, які дозволяють оцінити фінансові стійкість та незалежність бюджетів, здійснені відповідні розрахунки на підставі даних ДКСУ. Досліджені видатки держави на функціонування казначейської служби як загалом по Україні, так і на прикладі окремих управлінь з різних областей. Визначено обсяги грошових коштів, неефективне та/або нецільове використання яких було попереджене органами ДКСУ, що також підтверджує доцільність існування служби.

Запропоновано низку заходів щодо покращення касового обслуговування грошових потоків та проведення контролю в системі казначейства, розроблений механізм казначейського обслуговування бюджетів. Вперше обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення обов’язку використання системи дистанційного обслуговування клієнтів казначейства новоствореними в результаті адміністративно-територіальної реформи радами громад. Розглянуто усі позитивні й негативні наслідки практичного впровадження пропозицій, розраховано економічний ефект.

Ключові слова: державні фінанси, бюджет, казначейство, Державна казначейська служба України, організація обслуговування бюджетів.

Дата захисту

18.11.2015

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Сторонянська Ірина Зеновіївна, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», заступник директора з наукової роботиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Боровик Петро Миколайович, Уманський національний університет садівництва, доцент кафедри фінансів і кредитуЗавантажити відгук