Дисертант

Храбко Мар’яна Іванівна

Тема

Імунофізіологічна, репродуктивна і дезінтоксикаційна функції організму щурів за дії германію цитрату

Місце праці

Інститут біології тварин НААН, молодший науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

Науковий керівник

Доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції (Інституту біології тварин НААН) Федорук Ростислав Степанович

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана в лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин НААН

Анотація

У дисертації вивчено вплив різних доз германію цитрату, одержаного методами нанотехнології та хімічного синтезу, на активність окремих систем організму щурів різних поколінь. З’ясовано стимулювальний вплив малої і середньої доз германію цитрату, отриманого методом нанотехнології, на імунофізіологічний статус організму, а також інгібувальний – за великої дози. Германій цитрат хімічно синтезований зумовлює інгібувальний вплив за дії 200 мкг Ge на вміст імуноглобулінів, глікопротеїнів у крові щурів F0, а також розвиток організму у самиць F1. Доведено регулювальний вплив германію цитрату на онтогенетичний розвиток щуренят у двох поколіннях. Уперше отримано нові дані щодо гістологічної структури органів імунної системи щурів за тривалого впливу різних доз германію цитрату, відзначено зв’язок змін показників крові й тканин з особливостями будови вказаних органів. Виявлено вплив германію цитрату на репродуктивну здатність самиць F0 і F1, життєздатність і онтогенетичний розвиток їх щуренят. Експериментально доведено регулювальний вплив германію цитрату на розподіл Ca, P, Fe, Cu, Zn, Mn, Co і Ge у тканинах організму щурів.

Ключові слова: фізіологічний стан, розвиток організму, резистентність, гематологічні показники, дози германію, мінеральний обмін.

Дата захисту

19.04.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Янчій Роман Іванович, Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, завідувач відділу імунофізіологіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат біологічних наук, доцент Мисаковець Олексій Григорович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, доцент кафедри нормальної фізіології Завантажити відгук