Дисертант

Кічурчак Маріанна Василівна

Тема

Відтворення суспільних благ в економічній системі України

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор, Стефанишин Ольга Василівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри економіки України

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації розроблено концептуальну модель відтворення суспільних благ в
економічній системі України за умов реалізації стратегії сталого розвитку. Удоско-
налено систему наукових поглядів на еволюцію теорії їхнього відтворення у світовій
економічній науці, визначено внесок українських учених-економістів кінця XVII –
початку ХХ ст. в становлення цієї теорії. Уточнено наукове трактування економіч-
ної сутності суспільних благ і природи їхнього відтворення. Визначено теоретико-
гносеологічні вектори дослідження відтворення суспільних благ. Розкрито
особливості формування економічної онтології дослідження і побудовано
розширену модель відтворення цих благ. Здійснено структурування методологічних
принципів та аналітичного інструментарію дослідження відтворення суспільних
благ. Ідентифіковано специфіку та умови їхнього відтворення в адміністративно-
командній системі, розвинуто наукові підходи до обґрунтування впливу
інституційних зрушень на цей процес в умовах становлення ринкової економіки в
Україні. Визначено критерії використання інституту державно-приватного
партнерства у системі їхнього відтворення і методологічні підходи до оцінювання
характеру інвестування в такому партнерстві. Розкрито особливості розвитку
фіскального обміну у системі відтворення суспільних благ. Розроблено науково-
методологічні підходи до дослідження стану відтворення цих благ (на прикладі
сфери культури) і основних умов реалізації даного процесу. Обґрунтовано основні
напрями адаптації зарубіжного досвіду організації виробництва суспільних благ,
вплив інституційних чинників на механізм їхнього відтворення, доцільність
активізації програмно-цільового методу бюджетування в економіці України.
Ключові слова: суспільні блага, економічна система, фіскальний обмін, дер-
жавно-приватне партнерство, програмно-цільовий метод, сфера культури, стратегія
сталого розвитку.

Дата захисту

28.02.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Галушка Зоя Іванівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і адмініструванняЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Длугопольський Олександр Володимирович, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри економічної теоріїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Небрат Вікторія Василівна, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, завідувач відділу економічної історіїЗавантажити відгук