Дисертант

Кіянка Ірина Богданівна

Тема

Історичні форми концептуалізації популізму як категорії політичної науки та ідеологічної норми

Місце праці

Львівський національний університет ім. Івана Франка, докторант кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий консультант

Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка

Анотація

Популізм залишається актуальним феноменом соціально-політичного життя багатьох країн світу. Здійснюючи значний вплив на політику країн із порівняно малим досвідом функціонування демократичних інститутів, популізм, досить помітно виявляє себе у сучасному політичному просторі «старих» демократій. Існує очевидний зв’язок між посиленням популізму і загостренням соціально-економічних проблем. Важливий чинник, який сприяє появі та зростанню впливу популістів, є нездатність політичного істеблішменту, у тім числі і цілком демократичного, ефективно реагувати на нові труднощі та виклики.

Популізм можна вважати неминучим супутником політичної свободи та демократичного устрою. Подекуди він постає силою, яка сприяє розширенню політичної участі, проведенню реформ в інтересах численних соціальних груп із низьким статусом. Схиляючись до протиставлення права більшості інтересам і правам тих чи інших меншин, популізм може бути загрозою правовій державі та базовим політичним і громадянським свободам. Скрізь, де популістські лідери отримували владу, вона набувала авторитарного характеру, супроводжувалася зловживаннями й утисками (але не знищенням) опозиції.

В історії незалежної України популізм виявив себе по-різному та у чималих масштабах. Вже у роки кризи соціалістичного ладу, що виявилася для нього фатальною, не позбавлена популістських рис політична агітація допомогла націонал-демократичним силам усунути комуністів від влади.

Після здобуття незалежності значні елементи популізму перетворилися на константу політичної боротьби в Україні. Фактичною нормою політичних змагань в Україні стали щедрі та малореальні соціально-економічні обіцянки, що їх роздавали більшість партій і політиків. Бідність основної частини виборців у поєднанні зі звично патерналістським ставленням до держави, браком сформованої культури політичної дискусії, робили український електорат чутливим саме до популістських апеляцій. Попри декларовані відмінні ідеологічні платформи, в Україні високі стандарти соціального захисту обіцяли виборцям і ліві, і праві партії (разом із обіцянками швидкого та вражаючого економічного зростання тощо). Правдивим конкурсом обіцянок ставали  парламентські,  президентські виборчі кампанії.

Таким чином,  можна констатувати, концепт популізму – багатогранний   політичний конструкт, який виконує інтегративно-когнітивну функцію структурування та конструювання складної та суперечливої політичної реальності з елементами соціальної, дискурсивної та праксеологічної еклектики. Характерною особливістю актуалізації популізму є екстремальні параметри функціонування державно-політичного організму соціуму та ціннісних проекцій його буття. Кризовий стан суспільства, де генерується концептуальна платформа популізму, відображає об’єктивну потребу в демократизації засад суспільного устрою та соціального буття. Зокрема, антиелітарне спрямування популізму обумовлене потребою розширення впливу предметного поля та інструментів прямої демократії та безпосереднього народовладдя. Антропологічний оптимізм популізму контрастує з статично-консенсусною метафізикою е елітаристських уявлень про природу суспільної стратифікації та взаємодій.

Ключові слова: популізм, політологічна категорія, політична наука, ідеологія, політичний лідер, харизма, політична система, політичний режим, політичний рух, політична партія, трансформаційні процеси, посткомунізм.

Дата захисту

29.09.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Горбатенко Володимир Павлович, доктор політичних наук, професор провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України Завантажити відгук

Офіційний опонент:Бортніков Валерій Іванович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Куц Галина Михайлівна, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології, культурології Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. СковородиЗавантажити відгук