Дисертант

Кулина Ольга Василівна

Тема

Заповіт як соціокомунікативний феномен (на матеріалі англійських заповітів середини ХІХ – початку ХХІ століть)

Науковий керівник

Доктор філологічних наук, професор Андрейчук Надія Іванівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню англійського заповіту як соціоко-
мунікативного феномену, який відображає соціально обумовлені потреби запо-
відача в ситуації заповідання. Увагу зосереджено на вивченні жанрових ознак
заповіту та їх реалізації в англійських заповітах середини ХІХ – початку ХХІ
століть.
Дослідження виконано в антропоцентричній парадигмі сучасних
мовознавчих студій з опорою на формальну, функційну та діяльнісну системи
координат. Постулюється, що жанр заповіту входить до палітри жанрів запові-
дального дискурсу, який є підтипом правового.
Змодельовано композиційну-смислову жанрову структуру англійських за-
повітів та розглянуто дискурсивні маркери, які забезпечують їхню цілісність. За-
пропоновано класифікацію заповітів з урахуванням композиційних та комуніка-
тивних ознак. Встановлено особливості лексичного наповнення досліджуваних
текстів та описано лексико-семантичні групи антропоцентричної лексики, які ти-
пові для у цього жанру. Проаналізовано непредикативні синтаксичні структури,
в яких використано згадану лексику. Здійснено жаноровоперформативне моде-
лювання заповіту та запропоновано вважати його комплексним перформативом.
Ключові слова: правовий дискурс, заповідальний дискурс, жанр запо-
віту, ситуація заповідання, жанрові ознаки, жанровоперформативне моделю-
вання, комплексний перформатив.

Дата захисту

08.04.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор Бабелюк Оксана Андріївна, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, професор кафедри іноземних мов та перекладознавстваЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Каліберда Оксана Олександрівна, Бердянський державний педагогічний університет, доцент кафедри іноземних мов і методики викладаннЗавантажити відгук