Дисертант

Кирилич Юрій Володимирович

Тема

Вплив фінансової лібералізації на макроекономічну стабільність країн Європейського Союзу

Місце праці

ІРД НАН України, молодший науковий співробітник

Науковий керівник

Біленко Юрій Іванович

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Кирилич Ю. В. Вплив фінансової лібералізації на макроекономічну стабільність країн Європейського Союзу. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2014.

Дисертація присвячена дослідженню фінансової лібералізації та макроеко­номічної стабілізації в 35 європейських країнах. Висвітлено еволюцію класичних поглядів і сучасну наукову парадигму внутрішньої та зовнішньої фінансової лібералізації. Описано макроекономічні наслідки запровадження фінансової лібе­ралізації. Аналіз процесів фінансової лібералізації в досліджуваних країнах виражено через дослідження методологічних підходів до обчислення індексів фінансової лібе­ралізації та оцінки їх динаміки.

Оцінено вплив фінансової лібералізації на показники внутрішньої та зовнішньої рівноваги в досліджуваних країнах за допомогою економетричної VAR та панельної моделей, проаналізовано імпульсні функції відгуків, декомпозицію дисперсії. Оцінено вигоди та небезпеки запровадження лібералізаційних реформ, що виражаються як у надмірному запозиченні, так і у впливі на показники державного управління тощо.

Запропоновано стратегії макроекономічної поведінки досліджуваних країн.

Ключові слова: фінансова лібералізації, внутрішня та зовнішня рівновага, макроекономічна стабілізація.

Дата захисту

28.10.2014

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, проректор з міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку Мокій А. І.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Філенко А. С.Завантажити відгук