Дисертант

Ланюк Євген Юрійович

Тема

Історичні типи діалогічності політики і мистецтва: вплив на формування людських свобод

Місце праці

Львівський національний університет ім. Івана Франка, аспірант кафедри теорії та історії політичної науки

Науковий керівник

Денисенко Валерій Миколайович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Ланюк Є. Ю. Історичні типи діалогічності політики і мистецтва: вплив на формування людських свобод. —Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 —теорія та історія політичної науки. —Львівський національний університет ім. Івана Франка. —Львів, 2015.

Робота присвячена дослідженню естетичного виміру політики та її взаємодії з мистецтвом у контексті історичної актуалізації людської свободи. Проаналізовано теоретико-методологічні підходи до аналізу взаємодії політики, мистецтва і свободи, включаючи сучасні та класичні. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок про потребу детальнішого розгляду механізмів набуття політикою естетичного виміру в історичній ретроспективі, спираючись на принципи, які постають узагальнюючими парадигмами динаміки людської свободи в межах періодизації, що охоплює стародавні східні цивілізації, античність, середньовіччя, епоху відродження, «еру розуму», романтизм, модерн і постмодерн. Концептуалізовано дев’ять історичних принципів, які зумовлюють естетичний вимір політики (стародавні східні цивілізації: влада; античність: естетичний, пластичний космос; середньовіччя: трансцендентне духовне буття; епоха відродження: антропоцентрична краса; “ера розуму”: розум; романтизм: колізія суб’єктивного та об’єктивного начал; модерн: демократія і тоталітаризм; постмодерн: бажання). Крім того, виведено три метапринципи (монізм, плюралізм та синтез монізму і плюралізму), три форми (принцип політизований, принцип естетизований та принцип нейтральний щодо політики і мистецтва) і два способи (культурний та ідеологічний) діалогічності політики і мистецтва.

Ключові слова: ауратична політика, ауратичне мистецтво, позитивна та негативна свобода, діалогічність, естетика, монізм, плюралізм, культура, ідеологія.

Дата захисту

15.10.2015

Контактна інформація

Телефон: +38 098 488 01 29Email: yevhenlaniuk@gmail.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Шерман Олена Михайлівна, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат політичних наук, доцент Полянська Вікторія Юріївна, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, доцент кафедри політології Завантажити відгук