Дисертант

Лісовський Андрій Сергійович

Тема

Чорноземи типові Придністерського Поділля

Місце праці

Аспірант

Науковий керівник

Папіш Ігор Ярославович

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія та географія ґрунтів. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2014.

Висвітлено теоретико-методологічні основи та історію дослідження чорноземів типових Придністерського Поділля. Охарактеризовано комплекс чинників ґрунтоутворення та особливості ґенези чорноземів в умовах Вологої атлантичної фації. Виявлено просторові відмінності гідротермічних умов території і обумовлені ними підфаціальні особливості формування морфологічних, фізичних і фізико-хімічних властивостей досліджуваних чорноземів. В напрямку зниження показників ГТК найбільших змін зазнає карбонатний профіль чорноземів, що проявляється в формуванні ілювіально-карбонатного горизонту, збільшенні вмісту і запасів карбонатів в ґрунтовій товщі.

Проаналізовано показники гумусового стану ґрунтів та його просторові особливості. Виявлено корелятивний зв’язок між показниками фракційно-групового складу гумусу та оптичної щільності гумінових кислот чорноземів типових з характеристиками карбонатного профілю ґрунтів. Доведено, що в процесі культурної еволюції чорноземів типових Придністерського Поділля відбуваються явища дегуміфікації, деградації складення і структури, вторинного закарбоначення профілю.

Запропоновано провести класифікаційний поділ чорноземів типових Придністерського Поділля на два підфаціальні підтипи: чорноземи типові вологі і помірно-зволожені. Матеріали досліджень рекомендується використати для оцінки сучасного стану і організації моніторингу чорноземів типових, вдосконалення схеми ґрунтово-географічного районування Західного регіону України.

Ключові слова:чорнозем типовий, ґрунтовий профіль, генетичний горизонт, морфологічні особливості, валовий хімічний склад, гумус, карбонати, фація.

Дата захисту

13.11.2014

Контактна інформація

Телефон: 0961006475Email: andrii.lisovskii@mail.ru

Опоненти

Офіційний опонент:Кандидат географічних наук, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, доцент Я. М. БіланчинЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Завідувач кафедри географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор географічних наук, професор А.І. КривульченкоЗавантажити відгук