Дисертант

Навроцька Ірина Іванівна

Тема

Державна політика зайнятості в трансформаційних економіках

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, доцент МИХАЙЛИШИН РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ, Львівський національний університет імені Івана Франка, декан економічного факультету

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних положень і
розробленню науково-практичних рекомендацій щодо державної політики
зайнятості у країнах з трансформаційними економіками.
Узагальнено теоретичні положення щодо суті, завдань, структури та
інструментів державної політики зайнятості, висвітлено аналітичні інструменти
дослідження зайнятості, подано результати дослідження еволюції поглядів
економістів на регулювання зайнятості у світовій економічній науці.
З’ясовано макроекономічні чинники трансформації зайнятості у перехідних
економіках. Досліджено особливості реалізації активної і пасивної політики
зайнятості в умовах переходу до ринку на прикладі Чехії, Словаччини, Польщі,
Естонії, Угорщини та України. На підставі вивчення досвіду країн Центрально-
Східної Європи сформульовано принципи ефективної політики зайнятості в Україні.
За допомогою методів економетричного аналізу побудовано модель впливу
стабілізаційної політики на рівень зайнятості та безробіття у вітчизняній економіці.
Проаналізовано стан системи оплати праці в Україні та запропоновано шляхи її
реформування. За допомогою методу кластерного аналізу виокремлено чотири
групи регіонів України з врахуванням основних показників стану сфери зайнятості.
Запропоновано напрями підвищення ефективності державної політики зайнятості у
вітчизняній економіці.
Ключові слова: державна політика зайнятості, безробіття, зайнятість, ринок
праці, монетарна політика, фіскальна політика, перехідна господарська система
України, трансформаційна економіка.

Дата захисту

29.05.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України БАШНЯНИН ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, Львівський торговельно-економічний університет, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економікиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент ШТУНДЕР ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики.Завантажити відгук