Дисертант

Новосад Крістіна Ярославівна

Тема

Соціальні ризики міжнародної трудової міграції з України

Науковий керівник

Доктор філософських наук, професор Лукашевич Микола Павлович, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет», Міністерство освіти і науки України

Анотація

У дисертації представлені результати дослідження міграційних ризиків трудових мігрантів з України. Дослідження реалізоване з позицій комплексу аналітичних інструментів, серед яких: концепція Н. Лумана про переваги заміни схеми «ризик / надійність» схемою «ризик / небезпека»; погляди А. Шюца на ризик і шанс як взаємозалежні змінні, що спонукають людей намагатися опановувати світ і долати перешкоди; концепція «потрійної індивідуалізації» в умовах суспільства ризиків У. Бека; тлумачення компетентності, запропоноване Дж. Равеном.

У роботі запропоноване нове бачення соціокультурних ризиків трудових мігрантів, які не ототожнюються із нормативно-правовою закріпленістю соціально-значимих обставин, а відображають інформаційну природу нових соціальних ризиків, які набувають актуальності в умовах переходу до постіндустріального суспільства. Доведено, що високий коефіцієнт уникнення невизначеності та запобігання ризикам трудовими мігрантами з України підвищує їхню уразливість, відкидає їх на другорядні ролі на виробництві та змушує приймати невигідні умови праці з боку посередників та роботодавців приймаючої країни. Прогнозовано ймовірність зростання ризиків втрати «мотивованих здібностей» на підставі дисбалансу між когнітивними, емоційними та вольовими складовими міжкультурної компетентності трудових мігрантів із України та підсилення їхнього відчуття меншовартості.

У дослідженні набули подальшого розвитку: уявлення про трудових мігрантів як «джерело капіталістичного духу» В. Зомбарта; концепція Н. Лумана про переваги заміни схеми «ризик / надійність» схемою «ризик / небезпека»; погляди А. Шюца на ризик і шанс як взаємозалежні змінні, що спонукають людей намагатися опановувати світ і долати перешкоди; поняття проміжних (уявних) перешкод моделі міграції Е. Лі; поняття готовності до міграції, яка є проміжною ланкою між готовністю до переміщення та фактичним переміщенням міжнародних мігрантів (Л. Рибаковський, Т. Заславська); концепція «потрійної індивідуалізації» в умовах суспільства ризиків У. Бека; концепція «мотивованих здібностей» Дж. Равена, яка складається з балансу когнітивних, емоційних та вольових складових.

У дослідженні удосконалено: застосування ключових індексів порівняльних досліджень організаційних культур Г. Хофстеде; методи вивчення навколонаукової міфології щодо міжнародних трудових мігрантів із України Б. Юськіва; оцінку конкурентоспроможності трудових мігрантів на ринку праці за показником компетентності та ймовірності успіху (Л. Хижняк, Л. Легецька, І. Майданік); методи вимірювання міжкультурної компетентності трудових мігрантів (В. Гразюлис, О. Пелін).

Ключові слова: трудова міграція, міграційні настрої, міграційні наміри, міграційні ризики, соціокультурні ризики, соціокультурна компетентність.

Дата захисту

08.05.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор соціологічних наук, доцент Іванкова-Стецюк Оксана Борисівна; Інститут народознавства НАН України; провідний науковий співробітник, в. о. завідувача відділу соціальної антропологіїЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат соціологічних наук Чорна Вікторія Олександрівна; Чорноморський національний університет імені Петра Могили; вчений секретарЗавантажити відгук