Дисертант

Остапець Юрій Олександрович

Тема

Електоральні процеси в Україні: загальнонаціональний та регіональний виміри

Кафедра, де виконана дисертація

Роботу виконано на кафедрі політології і державного управління факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України

Анотація

У  дисертації  проаналізовано  електоральні  процеси  в  Україні  упродовж
1991–2014  рр.  у  загальнонаціональному  та  регіональному  вимірах.
Сформульовано  методологічний  інструментарій  для  дослідження  виборчих
процесів.  Виокремлено  та  охарактеризовано  основні  періоди  еволюції
електорального  простору  України.  Досліджено  загальнонаціональний
контекст  та  регіональні  особливості  виборчих  кампаній  1991–2004  рр.
Проаналізовано  причини  актуалізації,  поглиблення  та  інституціалізації
регіональних  електоральних  відмінностей  під  впливом  виборчих  кампаній
2004–2012 рр. Охарактеризовано вплив електорального циклу 2010–2015 рр.
на  суспільно-політичні  процеси  в  Україні.  Запропоновано  рекомендації,
спрямовані  на  подолання  міжрегіонального  електорального  поділу  та
політичного протистояння в Україні.
Охарактеризовано  електоральний  потенціал  Закарпаття  у  контексті
історичних,  соціально-демографічних,  етнічних  та  політичних  його
характеристик  як  «окремий  випадок»  у  дослідженні  (сase  study).  Виявлено
динаміку  та  причини  змін  електоральних  уподобань  виборців,  з’ясовано
рівень  партійної  ідентифікації  населення  краю,  мотивацію  електорального
вибору, особливості структурування партійно-політичного простору області.
Ключові  слова:  електоральні  процеси,  Україна,  Закарпаття,  місцеві
вибори,  парламентські  вибори,  президентські  вибори,  партійна  система
України, електоральний простір, виборча система.

Дата захисту

09.12.2016

Контактна інформація

Телефон: +38 050 205 76 18Email: yu.ostapec@gmail.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Горбатенко Володимир Павлович, Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Зеленько Галина Іванівна, Інститут політичних етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор політичних наук, професор Примуш Микола Васильович, Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця), завідувач кафедри політології державного управлінняЗавантажити відгук