Дисертант

Отчич Оксана Орестівна

Тема

Прооксидантно-антиоксидантна рівновага за поєднаного застосування хіміо-лазеро-озонотерапії у крові хворих на туберкульоз легень

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, інженер міжкафедральної навчальної лабораторії математичних методів у біології біологічного факультету

Науковий керівник

Доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики та біоінформатики (Львівський національний університет імені Івана Франка) Санагурський Дмитро Іванович

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана на кафедрі біофізики та біоінформатики Львівського національного університету імені Івана Франка та у біохімічній лабораторії ДУ “Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни МОЗ України”

Анотація

У  дисертації  досліджено  прооксидантно-антиоксидантну  рівновагу  у  крові
хворих  на  вперше  діагностований  деструктивний  туберкульоз  легень  із
бактеріовиділенням,  особливості  впливу  стандартизованої  хіміотерапії,  частотно
модульованого і немодульованого He-Ne внутрішньовенного лазерного опромінення
крові (ВЛОК), озонованого фізіологічного розчину з різною концентрацією озону та
їх поєднання на прооксидантно-антиоксидантну рівновагу, вміст молекул середньої
маси  (МСМ)  у  сироватці  крові.  Встановлено,  що  розвиток  туберкульозу  легень
характеризується  достовірним  підвищення  активності  прооксидантних  процесів
(ДК, ТБК-ПП, ПГЕ, ЗОА), зниженням активності ензимів антиоксидантної системи
(СОД,  каталаза),  зростанням  рівня  ЦП,  порівняно  зі  здоровими  донорами.
Застосування  хіміотерапії  не  забезпечує  повного  відновлення  досліджуваних
показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. За дії гелій-неонового ВЛОК
із  частотними  модуляціями  (5,0  і  100,0  кГц)  відбувається  достовірне  зниження
показників  ПОЛ,  зростання  активності  ензимів  АОС  і  сприяє  зниженню  вмісту
МСМ у сироватці крові до значень здорових донорів. Виявлено, позитивний ефект
впливу  на  відновлення  прооксидантно-антиоксидантної  рівноваги  інфузій  озоно-
кисневої суміші у фізіологічному розчині з концентрацією озону 12 мг/л з різними
способами  введення  (↑↓,  ↑).  Встановлено,  що  ефективність  впливу  поєднаного
застосування  хіміо-озоно-лазеротерапії  на  відновлення  прооксидантно-
антиоксидантної  рівноваги  залежить  від  концентрації  озону  у  фізіологічному
розчині  та  частотної  модуляції  He-Ne  лазера.  Проведений  дисперсійний  та
кластерний  аналіз  поєднаного  впливу  озонованого  фізіологічного  розчину  та
лазерного  випромінювання  на  порушення  ПОЛ/АОС  рівноваги  у  крові  хворих  на
туберкульоз  легень  із  бактеріовиділенням  під  час  хіміотерапії  підтвердив
ефективність цих режимів поєднаного застосування хіміо-озоно-лазеротерапії.
Ключові  слова:  лазерне  випромінювання,  частотні  модуляції,  озонотерапія,
хіміотерапія,  прооксидантно-антиоксидантна  рівновага,  хворі  на  туберкульоз
легень.

Дата захисту

23.06.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Стойка Ростислав Степанович, Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Рибальченко Володимир Корнійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач НДС «Мембранології і цитології»Завантажити відгук