Дисертант

Паславська Роксолана Юріївна

Тема

Система адміністрування податків в Україні

Місце праці

аспірант, асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, доцент Кміть Віра Мирославівна, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Паславська Р.Ю. Система адміністрування податків в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014.

У дисертаційній роботі комплексно досліджено теоретико-методичні аспекти функціонування системи адміністрування податків в Україні. Наведено авторське визначення терміна «система адміністрування податків», обґрунтовано сутність цього поняття та виокремлено елементи національної системи адміністрування податків. Розроблено класифікацію податкових відносин, що виникають між суб’єктами в процесі адміністрування податків. Здійснено порівняльний аналіз особливостей адміністрування податків в Україні та в країнах-членах ЄС. Проаналізовано вплив основних макроекономічних показників на фіскальний результат функціонування системи адміністрування податків, досліджено структуру та динаміку податкових надходжень до Зведеного бюджету України і складено їхній прогноз на короткострокову перспективу, виокремлено чинники ефективності системи адміністрування податків. Визначено основні проблеми, характерні для національної системи адміністрування податків, запропоновано напрями вдосконалення системи адміністрування податків в Україні з урахуванням європейського досвіду.

Ключові слова:система адміністрування податків, податкове законодавство, рівень податкового навантаження, податкові надходження, фіскальні органи.

Дата захисту

26.11.2014

Контактна інформація

Телефон: 067-422-43-21Email: roksolana_veklyn@ukr.net

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків Національного університету державної податкової служби України Воронкова О.М.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Директор Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина Тернопільського національного університету, кандидат економічних наук, доцент Тараном І.М.Завантажити відгук