Дисертант

Пелипець Мар’яна Іванівна

Тема

Журналістська та редакційно-видавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького

Науковий керівник

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника, директор Науково-дослідного інституту пресознавства Сніцарчук Лідія Віталіївна

Кафедра, де виконана дисертація

Роботу виконано в Науково-дослідному інституті пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника

Анотація

У дисертації вперше в історії української журналістики комплексно досліджено особливості пресо- та книговидавничої діяльності громадсько-політичного, культурного діяча, науковця С. Смаль-Стоцького. Вивчено, проаналізовано й актуалізовано його журналістський досвід, акумульований на сторінках низки українських та зарубіжних пресодруків, зокрема видань «Буковина», «Діло», «Зоря», «Літературно-Науковий Вістник», «Назустріч», «Рідний Край», «Свобода», «Тризуб», «Україна», «Час», «Archiv für Slavische Philologie», «Literarisches Centralblatt für Deutschland», «Slavia» та ін. Визначено основні проблемно-тематичні аспекти його журналістських матеріалів; розкрито низку прибраних імен журналіста (один псевдонім та дев’ять криптонімів), до сьогодні не відомих дослідникам; доведено його авторство більше сотні публікацій, вміщених у пресі без підпису. За архівними матеріалами вивчено особливості співпраці С. Смаль-Стоцького в царині пресо- й книгодрукування з О. Барвінським, М. Драгомановим, Р. Заклинським, І. Захарком, В. Коцовським, О. Маковеєм, В. Сімовичем, І. Франком, В. Щуратом. Досліджено ретроспективний досвід започаткування і розвитку часописів, якими опікувався С. Смаль-Стоцький як куратор проектів, редактор, видавець. Серед них – «Буковина», «Руска Школа», «Руска Рада», «Хлїбороб», «Україна». З’ясовано, що залишилися не реалізованими розроблені ним плани щодо створення часописів «Українське Військо» та «Ruthenische Echo», втіленню яких перешкодили перш за все тогочасні суспільно-політичні обставини, а також події Першої світової війни.

Розкрито основні аспекти його редакторської діяльності, зокрема у формуванні архітектоніки і періодичності часописів, їхнього жанрового та тематичного наповнення, охарактеризовано корпус заходів, здійснених С. Смаль-Стоцьким для вдосконалення змістово-формальних структур пресодруків. Проаналізовано особливості його редакторсько-видавничої практики у відборі рукописів та видаванні важливих для розвитку українства книжкових проектів. Стверджено вміння С. Смаль-Стоцького безпомильно оцінювати художні, навчальні, науково-популярні тексти, пропоновані в оригіналах, його комунікаційний хист у спілкуванні з авторами при підготовці книжки до виходу в світ, а також талант бачити кінцевий продукт й переконати авторів у вірності обраної видавничої стратегії. Доведено, що популяризація українського наукового, історичного, культурного продукту була в пріоритеті його культурницької діяльності. Охарактеризовано редакторський та видавничий інструментарій при підготовці до друку творів О. Кобилянської, В. Стефаника, Ю. Федьковича та інших знакових в українській культурі постатей. Оцінено його посутній внесок у розвиток вітчизняної журналістики загалом. З’ясовано, що, реалізуючи себе на політичному, культурно-просвітницькому та науковому поприщі, С. Смаль-Стоцький сприяв якісному формуванню загального образу української журналістики та видавничої справи наприкінці ХІХ – у 30-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: Степан Смаль-Стоцький, історія журналістики, журналістська практика, редакційно-видавнича діяльність, часописи, змістово-формальні структури, редакторський інструментарій.

Дата захисту

03.07.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор наук із соціальних комунікацій, професор Супрун Людмила Вікторівна, Національний університет «Острозька академія», завідувач кафедри журналістики.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Тарасюк Володимир Юрійович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», доцент кафедри журналістикиЗавантажити відгук