Дисертант

Підхомний Олег Михайлович

Тема

Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири

Місце праці

Доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор Крупка Михайло Іванович, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Підхомний О. М. Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015.

У дисертації інтегровано конфліктологічний та еволюційний напрями економічної науки в дослідження проблем фінансової безпеки. Пріоритетом обрано чинники фінансової безпеки на відміну від поширенішого підходу, за якого увагу акцентують на ознаках і видах безпеки. З урахуванням цього систематизовано понятійний апарат методології дослідження фінансової безпеки, в якому важливе значення мають поняття: конфлікт, компетентність, загроза, трансакційні фінансові втрати, критична ланка, синергетичні ефекти. Виділено такі групи методів дослідження проблем фінансової безпеки: виявлення, систематизації, оцінки впливу чинників. Здійснено класифікацію чинників фінансової безпеки та виділено найактуальніші для України.

До фінансових загроз, яким в роботі приділена особлива увага, належать: поширення корупції, маніпулювання цінами, формування фінансових пірамід, тіньові фінансові системи, відмивання доходів незаконного походження, некомпетентність. Запропоновано економіко-математичні моделі для дослідження нелегальних розподільчих відносин і їх впливу на економіку, формування і краху фінансових пірамід, розподілу коштів між легальним і нелегальним секторами економіки. Розвинуто концептуальні засади ризик-орієнтованого підходу у сфері виявлення сумнівних фінансових операцій шляхом систематизації опорних ознак їх класифікації. Удосконалено систему міжвідомчого обміну знаннями з проблем фінансового моніторингу та контролю. Розроблено систему показників оцінки компетентності учасників ліквідних фінансових ринків.

Ключові слова: фінансова безпека, загроза, конфлікт, компетентність, критична ланка, банкрутство, корупція, фінансова піраміда, відмивання незаконних доходів, маніпулювання цінами.

Дата захисту

01.12.2015

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор ІОНІН Євген Євгенович, Донецький національний університет, м. Вінниця, завідувач кафедри обліку, аналізу і аудитуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор ПАСІЧНИК Юрій Васильович, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, професор кафедри фінансів та моделювання економічних систем Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор ХОДЖАЯН Аліна Олександрівна, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, завідувач відділу економічної безпеки та спеціальної інформаціїЗавантажити відгук