Дисертант

Піхоцький Володимир Федорович

Тема

Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальнi засади теорiї та практики

Місце праці

Начальник територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях (у м. Львів)

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Загорський Володимир Степанович, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор

Кафедра, де виконана дисертація

ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»

Анотація

Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії та практики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015.

У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретичних, методо­логічних, та організаційних засад формування та функціонування єдиної системи державного фінансового контролю. Розкрито сутність функції внутрішнього та зовнішнього державного контролю.

Дисертант виконав систематизацію історичного генезису наукової думки щодо формування та розвитку державного фінансового контролю, яка дає змогу виділити історичні віхи розвитку фінансового контролю за окремими типами суспільного виробництва та етапами економічного розвитку.

Обґрунтовано і доведено необхідність визнання на законодавчому рівні статусу вищого органу фінансового контролю за Рахунковою палатою України із однозначним суттєвим розширенням її повноважень і функцій, повноцінних гарантій незалежності, який обов’язково має перебувати поза гілками влади і бути підзвітним громадськості і Верховній Раді України, наділення Вищому органу державного фінансового контролю для реалізації цілей  контрольної діяльності правом застосування адміністративних санкцій і захищати інтереси держави.

Для підвищення ефективності роботи Вищого органу державного фінансового контролю запропоновано внести відповідні зміни до чинного законодавства. Чим жорсткішими будуть окреслені його правові повноваження, тим більше він отримає можливостей для відшкодування завданих державі збитків, усунення виявлених правопорушень у бюджетно-фінансовій сфері, притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у безгосподарності та порушеннях норм законодавства.

Доведено, що утвердженню нових методологічних та організаційних засад фінансового контролю сприятиме широке впровадження сучасних інформаційних технологій і систем з відповідним регламентуванням доступу та правового захисту інформаційних ресурсів обліку й контролю. Аргументовано, що необхідність посилення контролю взагалі й фінансового зокрема зумовлюється також тим, що вітчизняна економіка розвивається в умовах постійного дефіциту фінансових ресурсів, зростання державного боргу, тож ефективне управління й використання їх неможливе без відповідного контролю.

Ключові слова:державний фінансовий контроль, соціально орієнтована ринкова економіка, державний бюджет, видатки бюджету, бюджетні програми, бюджетне планування, фінансовий аудит, управління фінансовими ресурсами, економічні закони, аудит ефективності, економічні інтереси, система державного фінансового контролю, методологічне та організаційне забезпечення, аудит фінансової звітності, зовнішній аудит, публічні фінанси, Рахункова палата.

Дата захисту

04.11.2015

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Корнєєв Володимир Вікторович, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, завідувач відділу фінансово-бюджетної політикиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Лисяк Любов Валентинівна, Дніпропетровська державна фінансова академія, проректор з наукової роботиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, доцент Шевчук Олег Анатолійович, Національна академія статистики обліку та аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи, інновацій та міжнародних зв’язківЗавантажити відгук