Дисертант

Піменова Марія Михайлівна

Тема

Фінансове забезпечення державних програм ресурсозбереження в Україні

Місце праці

Університет митної справи та фінансів, старший викладач кафедри фінансів

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Лисяк Любов Валентинівна, завідувач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра фінансів Університету митної справи та фінансів

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2015.

У дисертаційній роботі проведено системне дослідження теоретичних засад і практичних аспектів підвищення ефективності фінансового забезпечення реалізації державних програм ресурсозбереження в Україні та використання дієвих фінансових інструментів стимулювання ресурсозбереження.

Обґрунтовано необхідність запровадження комплексного підходу до формування й реалізації бюджетної політики у сфері фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження та механізму його стимулювання на основі використання інструментів податкового регулювання, державно-приватного партнерства у сфері ресурсозбереження, узгодження програмно-цільового методу планування видатків бюджету й пріоритетів соціально-економічного розвитку країни та її адміністративно-територіальних утворень з урахуванням інституційного середовища.

Розроблено організаційно-функціональну модель фінансового забезпечення державних програм ресурсозбереження, яка поєднує підсистеми: функціональну, організаційно-правову, організаційно-управлінську, враховує вплив інституційного середовища на виконання запланованих показників, що дозволить прогнозувати зміни умов реалізації державних програм ресурсозбереження та вплив на них зовнішніх і внутрішніх чинників.

Ключові слова:фінансове забезпечення ресурсозбереження, бюджетна політика ресурсозбереження, державна програма ресурсозбереження, регіональна програма ресурсозбереження, бюджетна програма ресурсозбереження, фінансовий механізм ресурсозбереження.

Дата захисту

18.11.2015

Контактна інформація

Телефон: +380676974338Email: m-pim2014@yandex.ru

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Тропіна Валентина Борисівна, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри фінансівЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук Новицька Олена Валеріївна, Національний університет державної податкової служби України (м. Ірпінь), доцент кафедри фінансових ринківЗавантажити відгук