Дисертант

Поліщук Наталія Олександрівна

Тема

Термінолексика як джерело оновлення газетного тексту (на матеріалі газет перших десятиліть ХХІ ст.)

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, здобувач кафедри українського прикладного мовознавства

Науковий керівник

Завідувач кафедри українського прикладного мовознавства, доктор філологічних наук, професор Кочан Ірина Миколаївна

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню термінолексики в сучасному українському газетному тексті. Термінну лексику розглянуто в двох площинах: структурно-семантичній та комунікативно-функційній. Поглиблено зміст поняття “термінолексика”, з’ясовано специфіку її функціонування в газетному тексті. Обґрунтувано проблеми мовної динаміки, зокрема процеси актуалізації, активізації, денотативно-конотативної переорієнтації, пасивізації, окнижнення та орозмовлення сучасного газетного лексикону. Окреслено наслідки еволюції семантики термінолексем поза межами термінологічного поля, що відбувається в процесі детермінізації. Проаналізовано 2 755 термінолексем, зреалізованих у газетних текстах. Виокремлено 23 тематичні групи, у їх межах лексико-семантичні підгрупи термінної лексики з модифікованою семантикою та емоційно-експресивним забарвленням. Установлено тематичний діапазон і частотність уживання метафор, створених на базі термінолексики, визначено особливості морфологічного вираження семантично модифікованої термінолексики. Виявлено типологію інноваційної термінної лексики в газетних матеріалах суспільно-політичної тематики. Розкрито найяскравіші мовні особливості семантико-стилістичного явища гри слів як засобу увиразнення авторської мови.

Ключові слова: термінна лексика, газетний текст, інновація, актуалізація, семантична трансформація, детермінізація.

Дата захисту

05.06.2019

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор Космеда Тетяна Анатоліївна, Донецький національний університет імені Василя Стуса, професор кафедри романських мов і світової літератури факультету іноземних мовЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Яценко Ніна Олександрівна, інститут української мови НАН України, старший науковий співробітникЗавантажити відгук