Дисертант

Полинюк Наталія Ігорівна

Тема

Формування ресурсів місцевих бюджетів в Україні

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Крупка Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних положень і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення розвитку формування ресурсів місцевих бюджетів України в умовах трансформаційних змін.

Узагальнено теоретичні положення щодо сутності, змісту та основ організації місцевих бюджетів. Оцінено вплив реалізації політики децентралізації бюджетної системи України на соціально-економічний розвиток територіально-адміністративних одиниць.

З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку системи міжбюджетних відносин в Україні забезпечення результативності управління та формування фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування є важливою передумовою сталого соціально-економічного розвитку держави, досягнення макроекономічної й фінансової стабільності та реалізації євроінтеграційних прагнень України. Побудовано кореляційно-регресійну модель для визначення впливу надходжень до місцевого бюджету на показники фондів соціального страхування. Сформовано систему порогових значень показників рівня фінансової стійкості місцевих бюджетів з урахуванням трансформаційних змін в економіці країни.

Розроблено концепцію удосконалення механізму формування ресурсів місцевих бюджетів і їх функціонування, яка сприятиме фінансовій самостійності місцевих органів влади, реалізації територіального фінансового потенціалу, зменшенню невідповідності рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Ключові слова: бюджетна система, фінансова децентралізація, бюджетні ресурси, місцеві бюджети, бюджетна політика, доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні відносини, трансформаційні зміни, інституційна інфраструктура, фінансові інструменти, органи місцевого самоврядування, бюджет розвитку.

Дата захисту

29.01.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Дем’янишин Василь Григорович, Тернопільский національний економічний університет, професор кафедри фінансів імені С.І. Юрія Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Бак Наталія Андріївна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри фінансів і кредиту Завантажити відгук