Дисертант

Попельницька Наталія Олександрівна

Тема

Ґрунтово-географічні дослідження Північно-Західного Причорномор’я

Місце праці

Аспірант кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, географічного факультету, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Науковий керівник

Кандидат географічних наук, доцент Тригуб Валентина Іванівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Анотація

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення розвитку ґрунтово-
географічних  досліджень  на  території  Північно-Західного  Причорномор’я.
Виокремлено природні, особистісні та соціально-політичні передумови їх розвитку,
які в значній мірі визначають характер та напрями досліджень ґрунтів і ґрунтового
покриву.  Проведено  аналіз  еволюції  наукових  поглядів  щодо  генезису  ґрунтів,  їх
властивостей, класифікації, картографування, методів дослідження тощо.
На  основі  систематизації  літературних  джерел  запропоновано  періодизацію
розвитку  ґрунтово-географічних  досліджень  на  території  Північно-Західного
Причорномор’я.  Висвітлено  основні  наукові  досягнення  та  напрями  досліджень.
Проведено  детальний  аналіз  наукових  досліджень  А.  І.  Гроссул-Толстого,
О. О. Шмідта, В. В. Докучаєва, О. Г. Набоких, Г. І. Танфільєва, О. І. Піотровського,
І. М. Гоголєва, Г. І. Швебса та інших вчених, визначено їх внесок у становлення та
розвиток  ґрунтово-географічних  досліджень  зазначеного  регіону.  З’ясовано  роль
наукових  шкіл  та  науково-виробничих  установ  у  вивченні  ґрунтово-земельних
ресурсів та визначено спрямованість подальших досліджень.
Ключові  слова:  ґрунтово-географічні  дослідження,  Північно-Західне
Причорномор’я, напрями ґрунтознавчих досліджень.

Дата захисту

30.06.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор географічних наук, професор Михайлюк Віктор Іванович, Одеський державний аграрний університет, завідувач кафедри землеустрою та кадаструЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат географічних наук, доцент Радзій Володимир Феофілович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадаструЗавантажити відгук