Дисертант

Прищепа Ірина Володимирівна

Тема

Стан проміжних філаментів астроглії, показники апоптозу та окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів за умов стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії і дії фулерену С60

Місце праці

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, провідний інженер науково дослідної лабораторії біохімії науково дослідного інституту біології біолого-екологічного факультету

Науковий керівник

Доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики та біохімії (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара) Недзвецький Віктор Станіславович

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана на кафедрі біофізики та біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Анотація

Дисертація присвячена визначенню ролі проміжних філаментів астроглії,
ПАРП, NF–kB та окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів за
умов стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії та дії фулерену С60 для
попередження астроцитарної реактивації.
Встановлено, що гіперглікемія індукує розвиток окисного стресу в
гіпокампі, корі великих півкуль, мозочку. В сітківці щурів з гіперглікемією
розвиток окисного стресу асоційований з порушенням вмісту молекулярних
маркерів метаболічного розладу. Визначено, що споживання фулерену С60
запобігає розвитку окисного стресу в мозку та сітківці; запобігає метаболічним
порушенням в клітинах сітківки. Зокрема, рівень вмісту всіх досліджених
маркерів був нижчий за показники групи тварин з гіперглікемією: ГФКБ на
67%, ПАРП на 70%, каспаза–3 на 68%, співвідношення ядерної фракції NF–kB
до цитозольної у 1,6 рази.
Показано позитивну кореляцію змін вмісту молекулярних маркерів
метаболічного розладу в сітківці гіперглікемічних щурів та тварин з
гіперглікемією, які споживали фулерен C60 з питною водою. Представлені
результати дозволяють зробити висновок, що немодифікований гідратований
фулерен (C60HyFn) попереджає порушення цитоскелету та надмірну
реактивацію ретиноглії у щурів з гіперглікемією. Фулерен C60HyFn може бути
використаний в якості молекулярного інструменту для вивчення механізмів
взаємної регуляції між ендотелієм, мікроглією та гангліозними клітинами
сітківки за умов гіперглікемії.
Ключові слова: гліальний фібрилярний кислий білок (ГФКБ), діабетична
ретинопатія (ДР), астрогліоз, апоптоз, нейропротекторний ефект,
стрептозотоцин-індукована гіперглікемія.

Дата захисту

08.12.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Сибірна Наталія Олександрівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри біохімії Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Шевцова Алла Іванівна , Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України , професор кафедри біохімії та загальної хімії Завантажити відгук