Дисертант

Ревак Ірина Олександрівна

Тема

Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України

Місце праці

Львівський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри соціальних дисциплін

Науковий консультант

Крупка Михайло Іванович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України

Анотація

У дисертації обґрунтовано методологічні, теоретико-методичні основи і науково-прикладні рекомендації розвитку та раціонального використання інтелектуального потенціалу для зміцнення економічної безпеки держави. Досліджено структурно-функціональну характеристику системи економічної безпеки та інтелектуальний потенціал як стратегічний ресурс національної економіки та об’єкт безпеки держави.

Розроблено методологію дослідження інтелектуального потенціалу в системі економічної безпеки держави, зокрема обґрунтовано методологічні положення вивчення їх взаємовпливу з урахуванням дуалістичної природи інтелектуального потенціалу у контексті економічної безпеки. Запропоновано теоретико-методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу держави з урахуванням внутрішньоструктурних параметрів – освіти, науки, культури і духовності. Обґрунтовано науково-методичні підходи: системно-ієрархічний – для визначення місця інтелектуального потенціалу у системі економічної безпеки держави, інтегрально-оціночний – з метою оцінки стану інтелектуального потенціалу та рівня інтелектуальної й економічної безпеки України, комплексно-функціональний – для розробки механізму протидії загрозам розвитку інтелектуального потенціалу України.

Обґрунтовано сутнісні характеристики інтелектуальної безпеки як невід’ємної складової системи економічної безпеки держави, систематизовано загрози розвитку інтелектуального потенціалу України, обчислено інтегральний індекс інтелектуальної безпеки України, ідентифіковано стан економічної безпеки держави з урахуванням інтелектуальної компоненти.

Науково обґрунтована концептуалізація державної політики розвитку і ефективного використання інтелектуального потенціалу України, що реалізується через механізм протидії загрозам і комплекс засобів правового, інформаційно-аналітичного, фінансово-економічного, організаційно-управлінського і соціального характеру. На підставі узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду сформовані рекомендації та визначені стратегічні пріоритети розвитку та раціонального використання інтелектуального потенціалу для зміцнення економічної безпеки держави.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, економічна, інтелектуальна безпека держави, система економічної безпеки України; науково-освітня, культурно-духовна сфери; об’єкти і суб’єкти інтелектуальної безпеки; деструктивні чинники і загрози; стратегічні пріоритети і засоби протидії загрозам розвитку і використанню інтелектуального потенціалу України.

Дата захисту

30.01.2017

Контактна інформація

Телефон: 067 4440963Email: irarevak@gmail.com

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Ляшенко Олександра Миколаївна, Національний інститут стратегічних досліджень, учений секретар Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Пшик Богдан Іванович, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Ходжаян Аліна Олександрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри міжнародних економічних відносин Завантажити відгук