Дисертант

Рослицька Мар’яна Василівна

Тема

Прецедентне ім’я в політичному дискурсі: формально-семантичні ознаки і соціопрагматичний потенціал (на матеріалі промов президентів України, Польщі та Франції кін. ХХ – поч. ХХІ ст.).

Науковий керівник

Доктор філологічних наук, професор Мацюк Галина Петрівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри загального мовознавства

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню формально-
семантичних та соціопрагматичних особливостей прецедентних імен у текстах
політичних промов українською, польською та французькою мовами. На основі
розробленої теоретичної моделі та застосованих методів насамперед
обґрунтовано потребу вивчення змісту прецедентних одиниць як передумову
подальшого аналізу: змістові показники ілюструють сфери-джерела походження
та тематичні групи в їхніх межах, дозволяють виокремити універсально- та
національно-прецедентні одиниці. Розкриті змістові характеристики уможливили
дослідження формально-семантичних ознак прецедентних імен: номінативних
варіантів, структурно-семантичних моделей, дериваційної продуктивності та
семантичного варіювання. Аналіз соціопрагматичних властивостей цих одиниць
виявив їхню здатність бути засобами впливу, маркерами ідеології та
інструментами конструювання ідентичностей у промовах президентів. Результати
дослідження частково увійшли в словник «Універсально- та національно-
прецедентні імена в промовах президентів України, Польщі та Франції:
1991−2016 рр.».
Отримані результати про спільні та відмінні ознаки прецедентних імен,
виявлені в ході аналізу, розкривають природу прецедентних імен як синтез
універсальних та ідіоетнічних компонентів.
Ключові слова: соціолінгвістика, прецедентне ім’я, промова президента,
політичний дискурс, універсально-прецедентні імена, національно-прецедентні
імена, лінгвістичні ознаки прецедентних імен, мовний вплив, ідеологія,
ідентичність, лінгвокультура.

Дата захисту

12.03.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор Єрмоленко Сергій Семенович, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, провідний науковий співробітник відділу загального мовознавстваЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Пальчевська Олександра Святославівна, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, доцент кафедри технічного перекладу Завантажити відгук