Дисертант

Салій Олександра Романівна

Тема

Гуцульський текст української прози кінця XIX – початку XX століття

Місце праці

Молодший науковий співробітник ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»

Науковий керівник

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Легкий Микола Зіновійович, ДУ «Інститут Івана Франка НАН України», завідувач відділу франкознавства

Кафедра, де виконана дисертація

Роботу виконано у відділі франкознавства ДУ «Інститут Івана Франка НАН України»

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню гуцульського тексту в українській художній прозі кінця XIX – початку ХХ ст. Вперше в українському літературознавстві виокремлено критерії, що дають змогу з’ясувати приналежність художнього твору до цієї структури, а також сформовано наукове визначення поняття «гуцульський текст». Виявлено причини його формування, простежено особливості зображення топосу Гуцульщини у прозовій творчості І. Франка, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, Марка Черемшини та Г. Хоткевича. Здійснено ґрунтовний аналіз основних проблемно-тематичних блоків, з’ясовано основні мотиви та художні коди, що забезпечують структурну й семантичну єдність гуцульського тексту. Встановлено, що в гуцульському тексті втілено авторське суб’єктивне бачення гуцульського буття як культурного феномена, а також подано об’єктивну візію тогочасних історичних та суспільно-побутових реалій краю.

Ключові слова: гуцульський текст, топос Гуцульщини, genius loci, час, простір, добро / зло, ерос / танатос, дискурс містичного.

Дата захисту

29.09.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, доцент Піхманець Роман Володимирович, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», професор кафедри української літературиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат філологічних наук, доцент Будний Василь Володимирович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавстваЗавантажити відгук