Дисертант

Сенишин Оксана Степанівна

Тема

Соціально-економічне  прогнозування  розвитку  продовольчого комплексу України

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, кафедра менеджменту

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор МАЙОВЕЦЬ Євген Йосипович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри маркетингу

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Досліджено  сутність  та  структурно-функціональну  характеристику
продовольчого  комплексу,  з’ясовано  місце  соціально-економічного  прогнозування  у
функціональній  структурі  механізму  розвитку  вітчизняного  продовольчого
комплексу.  Наголошено,  що  важливим  елементом  системи  соціально-економічного
прогнозування  буде  розгляд  прогнозів  та  їхнє  групування  за  різними
класифікаційними  ознаками.  В  основу  цієї  класифікації  покладено  такі  критерії,  як
масштаб  прогнозування,  час  попередження,  характер  об’єкта  прогнозування,
функціональна ознака, ступінь визначеності досліджуваних параметрів та інші.
Розглянуто  продовольчий  комплекс  України  у  системі  агропромислового
виробництва,  здійснено  аналіз  вітчизняних  продовольчих  ринків  рослинницької  та   40
тваринницької  продукції.  Також  визначено  пріоритетне  значення  продовольчої
безпеки у процесі формування системи національної безпеки країни.
З метою підвищення ефективності функціонування вітчизняного продовольчого
комплексу  здійснено  прогностичну  оцінку  нарощування  експортного  потенціалу
продовольчого  комплексу  України;  запропоновано  напрями  підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої  продукції на світових ринках  та
здійснено  соціально-економічний  прогноз  місця  продовольчого  комплексу  в
забезпеченні споживчих потреб населення України у продуктах харчування.
Ключові  слова:  прогноз,  продовольчий  комплекс,  соціально-економічне
прогнозування  розвитку  продовольчого  комплексу,  продовольча  безпека,
продовольство,  продовольча  продукція,  виробництво  та  споживання  продовольчої
продукції, рівень самозабезпечення продукцією продовольства.

Дата захисту

28.04.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:доктор економічних наук, професор МАРКІНА Ірина Анатоліївна, Полтавська державна аграрна академія, завідувач кафедри менеджментуЗавантажити відгук

Офіційний опонент:доктор економічних наук, професор МУЗИКА Павло Михайлович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, завідувач кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК ім. І. В. ПоповичаЗавантажити відгук

Офіційний опонент:доктор економічних наук, професор ПОГРІЩУК Борис Васильович, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, директор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри економіки підприємств і корпораційЗавантажити відгук