Дисертант

Шаповаловська Людмила Олександрівна

Тема

Асимптотичні властивості аналітичних функцій у полікрузі

Місце праці

Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу"

Науковий керівник

Доктор фiзико-математичних наук, професор Скаскiв Олег Богданович, професор кафедри теорiї функцiй i теорiї ймовiрностей Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертацiйнiй роботi встановлено наявнiсть ефекту типу Левi для одно-
го аналогу нерiвностi Вiмана в класi цiлих функцiй вiд багатьох змiнних з
швидко осцилюючими коефiцiєнтами; отримано точнi нерiвностi, що є ана-
логами нерiвностей Вiмана i Кеварi в класi аналiтичних функцiй в D × C ,
а також точнi нерiвностi, що є аналогами нерiвностей типу Кеварi в класi
аналiтичних функцiй в одиничному полiкрузi; дослiджено розподiл абсцис
збiжностi випадкових рядiв Дiрiхле та випадкових радiусiв збiжностi лаку-
нарних степеневих рядiв з попарно незалежними i у загальному неоднаково
розподiленими випадковими коефiцiєнтами.
Ключовi слова: аналiтична функцiя, нерiвнiсть типу Вiмана-Валiрона,
максимум модуля, максимальний член, випадковий кратний степеневий ряд,
випадковий ряд Дiрiхле.

Дата захисту

30.06.2017

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор фiзико-математичних наук, професор Фiлевич Петро Васильович, завiдувач кафедри iнформацiйних технологiй ДВНЗ “Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника”Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор фiзико-математичних наук, доцент Дiльний Володимир Миколайович, доцент кафедри математики Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана ФранкаЗавантажити відгук