Дисертант

Щуревич Оксана Ігорівна

Тема

Система банківського регулювання та нагляду в умовах відкритої економіки України

Місце праці

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, доцент Андрущак Євгенія Михайлівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертаційній роботі розглянуто особливості функціонування системи банківського регулювання та нагляду в Україні. Запропоновано авторське тлумачення понять «банківське регулювання», «банківський нагляд», «ефективний банківський нагляд». Розроблено структурну модель ефективного банківського нагляду, яка включає 4 підсистеми та 3 структурні складові, що дають змогу комплексно охарактеризувати сутність поняття. Розглянуто інструменти та методи банківського регулювання та нагляду. Окреслено їхні інституційно-правові основи. Проаналізовано здійснення Національним банком попереднього контролю за банками та надано оцінку механізму проведення інспектування банків.

Сформульовано пропозиції щодо покращення механізму регулювання ліквідності банківської системи України на основі удосконалення процедури рефінансування комерційних банків. Обґрунтовано концептуальні засади проведення громадського контролю за банківськими установами та розроблено модель, що включає такі його елементи: суб’єкти реалізації, принципи, інструменти та стратегічні завдання громадського контролю.

Запропоновано напрями регулювання діяльності банків з іноземним капіталом в Україні. Досліджено стан і тенденції змін рівня капіталізації банківської системи за допомогою математичних методів прогнозування; розроблено структурно-логічну схему сучасного стану капіталізації банківського сектора. Узагальнено світовий досвід функціонування комерційних банків та розглянуто можливості його імплементації відповідно до умов розвитку вітчизняної банківської систем, зокрема у частині створення в Україні системи кооперативних банків.

Ключові слова: банківське регулювання, банківський нагляд, ефективний банківський нагляд, Національний банк України, банківська система, капіталізація, ліквідність, стабільність банківського сектора.

Дата захисту

30.01.2018

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор Колодізєв Олег Миколайович, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, завідувач кафедри банківської справи Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент Адамик Богдан Петрович, Тернопільський національний економічний університет, декан факультету банківського бізнесу.Завантажити відгук