Дисертант

Скоморович Ірина Георгіївна

Тема

Еволюція та функціонування грошової системи в Україні

Місце праці

Кафедра банківського та страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий консультант

доктор економічних наук, професор Реверчук Сергій Корнійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

У дисертації розкрито сутність та структурні елементи грошової системи, їхнє функціональне призначення, види грошових систем, їхні спільні та відмінні риси порівняно з валютною, платіжною та банківською системами. Досліджено світову та вітчизняну еволюцію грошової системи та її складових залежно від економічних та політичних умов. Проаналізовано погляди зарубіжних та вітчизняних учених на теоретичні і практичні засади функціонування грошової системи. Охарактеризовано грошову систему України, створену у 1996 р., з’ясовано її вплив на економічні та монетарні показники. Виокремлено способи емісії грошей у державній грошовій системі України. Систематизовано вітчизняне нормативно-правове забезпечення організації грошової системи та вироблено пропозиції щодо його вдосконалення, зокрема, запропоновано проект структури спеціального закону. Розроблено критерії оцінювання рівня ефективності функціонування грошової системи, здійснено порівняльний аналіз вітчизняної та зарубіжних грошових систем за обраними показниками. З’ясовано можливості використання національної грошової одиниці у міжнародних економічних відносинах та іноземних валют на території України. Оцінено сучасну практику встановлення валютного курсу гривні та тенденції розвитку безготівкового і готівкового сегментів валютного ринку і розроблено рекомендації щодо їхнього вдосконалення. Розвинуто теоретичні засади дослідження приватних грошових систем. Сформульовано концептуальні принципи ефективного функціонування грошової системи.

Ключові слова: гроші, валюта, грошова система, елемент грошової системи, форма грошей, емітент, емісія, валютний курс, ефективність функціонування грошової системи, принцип функціонування грошової системи.

Дата захисту

29.11.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Башнянин Григорій Іванович, Львівський торговельно-економічний університет, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Завантажити відгук

Офіційний опонент:доктор економічних наук, професор Кужелєв Михайло Олександрович, Університет державної фіскальної служби України, директор навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи Завантажити відгук

Офіційний опонент:доктор економічних наук, професор Українська Лариса Олегівна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, професор кафедри політичної економії Завантажити відгук