Дисертант

Страп Наталiя Iгорiвна

Тема

Задачi з нелокальною за видiленою змiнною умовами для рiвнянь з частинними похiдними у комплексних областях

Місце праці

Аспірант кафедри вищої математики Нацiонального унiверситету ”Львiвська полiтехнiка“

Науковий керівник

Доктор фiзико-математичних наук, професор Iлькiв Володимир Степанович, професор кафедри вищої математики Нацiонального унiверситету ”Львiвська полiтехнiка“

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана в Нацiональному унiверситетi ” Львiвська полiтехнiка“.

Анотація

У дисертацiйнiй роботi розглянуто задачi з нелокальними за видiленою змiнною
умовами для лiнiйних та слабконелiнiйних рiвнянь та систем рiвнянь з частинними
похiдними. Встановлено умови коректної розв’язностi задач у шкалах соболєвських
просторiв функцiй багатьох комплексних змiнних, просторiв функцiй, що є рядами
Дiрiхле–Тейлора з фiксованим спектром та гiльбертових просторiв Хермандера,
якi утворюють уточнену соболєвську шкалу. Побудовано за схемою Неша–Мозера
наближенi розв’язки нелiнiйних задач. Доведено метричнi теореми про оцiнки
знизу малих знаменникiв, якi виникли при дослiдженнi задач.
Ключовi слова: рiвняння з частинними похiдними, нелокальна задача,
малi знаменники, метрична оцiнка, iтерацiйна схема Неша–Мозера, комплекснi
змiннi.

Дата захисту

29.06.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор фiзико-математичних наук, професор Бокало Микола Михайлович, професор кафедри диференцiальних рiвнянь Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана ФранкаЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат фiзико-математичних наук, старший науковий спiвробiтник Симотюк Михайло Михайлович, старший науковий спiвробiтник вiддiлу математичної фiзики Iнституту прикладних проблем механiки i математики iм. Я. С. Пiдстригача НАН України.Завантажити відгук