Дисертант

Сироїд Олена Ігорівна

Тема

Духовна пісня в українській усній традиції першої половини ХІХ століття: проблеми функціонування та інтерпретації

Місце праці

Асистент кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий керівник

Івашків Василь Михайлович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертація є першим системним дослідженням духовної пісні української усної традиції, в якому заакцентовано увагу на початкових студіях та істо­ричних моментах едиційної практики, представлено історію записування, функціонування та інтерпретації текстів з найранішого періоду. Це дало підставу систематизувати матеріал, що містить інформацію про поширен­ня окремих зразків, спостерігати за процесами їх трансформації, виокремити характерні ознаки фольклорних і книжних фольклоризованих текстів духов­ного репертуару та його співіснування з іншими фольклорними жанрами. Зроблено спробу діахронного зрізу, проаналізовано самі пісні в сукупності їх варіантів з різних територій, їх зумовленість ширшим позаукраїнським кон­текстом, а також постійними й змінними прикметами рецепції з боку носіїв народної культури й дослідників різного часу. Таким чином, зреалізовано підхід до матеріалу, зорієнтований на глибше представлення в ньому конкретних творів, більшість з яких ще не розглядалися в спеціальних розвідках, до наукового обігу введено сучасні варіанти духовних пісень усної традиції у записах дисертантки.

Ключові слова: духовна пісня, псальма, фольклоризація, трансформація, лірницький репертуар, варіант, мотив, інтерпретація.

Дата захисту

21.12.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Кирчів Роман Федорович, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу етнології сучасності (Інститут народознавства НАН України)Завантажити відгук

Офіційний опонент:Іваннікова Людмила Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української та зарубіжної фольклористики (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України)Завантажити відгук