Дисертант

Ткаченко Вікторія Андріївна

Тема

Окисна модифікація білків та шляхи її запобігання за умов експериментальної ішемії міокарда

Місце праці

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», викладач кафедри біохімії та медичної хімії ІІ-го міжнародного факультету

Науковий керівник

Доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та медичної хімії (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України») Шевцова Алла Іванівна

Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана на кафедрі біохімії та медичної хімії ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Анотація

Дисeртація присвячeна дослідженню процесів неферментативних посттрансляційних модифікацій білків за умов розвитку карбонільно-окисного стресу (КОС) у щурів з експериментальною ішемією міокарда і визначенню шляхів запобігання негативним наслідкам цих процесів. Показники окисної модифікації білків (ОМБ), рівень кінцевих продуктів глікації та AGE-R3, що є їхнім рецептором, активність протеолітичних та антиоксидантних ферментів досліджувались у щурів з адреналін-індукованою ішемією міокарда (АІМ) та пітуїтрин-ізадрин-індукованим ушкодженням міокарда (ПІУМ) за дії різних за фармакологічними властивостями препаратів. Доведено, що всі зазначені препарати знижують прояви КОС, активуючи шляхи знешкодження активних форм кисню та інактивації дикарбонільних сполук, регулюючи активність ферментів антиоксидантної системи, а також деградацію та виведення продуктів ОМБ.

Вперше встановлено, що низькі дози доксицикліну знижують рівень продуктів карбонільної модифікації протеїнів та індекс окисного стресу до нормальних значень, причому ефекти малих доз доксицикліну порівняні або перевищують дію класичних антиоксидантів аміногуанідину і корвітину, що визначає перспективність використання цього препарату в лікуванні постінфарктної серцевої недостатності.

Під дією антиоксидантів та доксицикліну знижується кількість усіх форм AGE-R3, за виключенням тетрамерної, кількість якої вірогідно підвищується, навіть у порівнянні з групою з ПІУМ. Особливо різкі зміни розподілу моно- и тетрамерних форм мали місце за дії корвітину. Еплеренон, навпаки, підвищував вміст мономерних форм на тлі зменшення його олігомерних форм.

Знайдені закономірності поглиблюють та розширюють уявлення про молекулярні механізми розвитку серцево-судинних захворювань та ускладнень, що виникають на тлі цих патологічних станів, і надають важливу інформацію про шляхи їх метаболічно обґрунтованої корекції.

Ключові слова: антиоксидантна система, ішемія міокарда, карбонільно-окисний стрес, кардіопротекторні препарати, кінцеві продукти глікації, протеоліз, окисна модифікація білків, рецептори.

Дата захисту

19.04.2019

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, професор Сибірна Наталія Олександрівна Львівський національний університет імені Івана Франка завідувач кафедри біохімії Завантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор біологічних наук, доцент Фоменко Ірина Степанівна Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, професор кафедри біологічної хіміїЗавантажити відгук