Дисертант

Ткачик Леся Петрівна

Тема

Розвиток корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України

Місце праці

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, асистент

Науковий керівник

Кандидат економічних наук, доцент Кміть Віра Мирославівна, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Ткачик Л.П. Розвиток корпоративного податкового менеджменту в умовах відкритої економіки України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2014.

У дисертаційній роботі розкрито підходи до тлумачення суті корпоративного податкового менеджменту, структурні елементи та принципи функціонування податкового менеджменту в розрізі державного і корпоративного рівнів управління, розроблено схему організації та функціональну модель корпоративного податкового менеджменту. Досліджено взаємозв’язок між рівнем якості адміністрування податків і величиною податкового навантаження в державі, а також вплив податкової політики держави на ефективність діяльності суб’єктів господарювання в Україні. Дано оцінку стану реалізації податкового планування і податкового обліку суб’єктів господарювання та визначено напрями їхнього удосконалення. Запропоновано комплекс показників податкового навантаження та досліджено чинники, які на нього впливають, проведено податковий аналіз суб’єктів господарювання будівельної галузі. Визначено шляхи підвищення ефективності корпоративного податкового менеджменту на підставі дослідження зарубіжного досвіду податкового регулювання і використання оптимізаційних моделей управління податковими платежами для максимізації прибутку суб’єктів господарювання та оптимізації податкового навантаження.

Ключові слова:корпоративний податковий менеджмент, податкове планування, податковий облік, податковий аналіз, внутрішній податковий контроль, адміністрування податків, податкова політика держави, податкове навантаження, податкова оптимізація, податкова стратегія, оптимізаційна модель.

Дата захисту

21.11.2014

Контактна інформація

Телефон: 067-950-62-50Email: tkachyklesja@gmail.com

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент, декан факультету фінансів, доцент кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного університету Кізима А.Я.Завантажити відгук

Офіційний опонент:Заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України Іванов Ю.Б.Завантажити відгук