Дисертант

Трофимчук Анна Павлівна

Тема

Зовнішньоторговельне співробітництво України з країнами Східної Азії в умовах глобалізації

Місце праці

Кафедра міжнародних економічних відносин, Львівського національного університету імені Івана Франка, старший лаборант

Науковий керівник

Доктор економічних наук, професор Присяжнюк Юрій Іванович завідувач кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних та прак­тичних аспектів розвитку зовнішньоторговельного співробітництва між Україною та країнами Східної Азії в умовах розвитку процесів глобалізації. На основі аналізу основних параметрів зовнішньоекономічного співро­біт­ництва та геоекономічної стратегії держави визначено місце країн Східної Азії, до яких, зокрема, належать Китай, Японія, Республіка Корея, Корейська Народна Демократична Республіка, Гонконг, Тайвань, Макао, у структурі зовнішньої політики України. Окреслено основні тенденції та проблеми здійснення зовнішньоторговельного співробітництва, визначено вітчизняні товари, найбільш конкурентоспроможні на ринках країн Східної Азії. На основі розробленої економетричної моделі проведене дослідження зов­ніш­ньоторговельного співробітництва України з країнами Східної Азії і виокремлено найбільш значущі позитивні та негативні чинники, що впли­вають на розвиток співробітництва між країнами. Зокрема, виявлено, що ВВП на душу населення у країнах Східної Азії на зростання українського експорту в ці країни має негативний вплив, а на зростання імпорту – по­зитивний.

Аналіз ефективності відносин на основі індикаторів зовнішньої тор­гівлі, таких як індекс порівняльних переваг, індекс компліментарності зовнішньої торгівлі, індекс подібності експорту, дозволив виявити харак­терні ознаки у зовнішньоторговельному співробітництві України та країн Східної Азії та підтвердити потенційні можливості для подальшого еконо­мічного співробітництва.

Проведене дослідження також дало змогу окреслити визначальні тенденції та якісні характеристики зовнішньоторговельного співробітницт­ва, сформувати орієнтири подальшого глибшого його налагодження спів­праці. Вказано також на важливість приєднання України до ініційованого Китаєм транспортно-логістичного проекту «Один пояс, один шлях».

Метою на середньострокову перспективу для України може бути розширення та диверсифікація зовнішньоекономічних зв’язків та відкриття альтернативних ринків для нарощування експорту українських товарів і послуг, сприяння залученню іноземних інвестицій.

Ключові слова: зовнішньоторговельне співробітництво, двосторонні відносини, геоекономічна стратегія, Східна Азія.

Дата захисту

01.07.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, доцент ГРУЩИНСЬКА Наталія Миколаївна, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії;Завантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат економічних наук, доцент ГАСІМ Салах, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, доцент кафедри міжнародних економічних відносин.Завантажити відгук