Дисертант

Валькова Катерина Геннадіївна

Тема

Жанрово-комунікаційні особливості книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка»

Науковий керівник

Доктор філологічних наук, професор Александров Олександр Васильович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, завідувач кафедри журналістики.

Кафедра, де виконана дисертація

Кафедра журналістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Анотація

У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова як соціально-комунікаційного феномена. При цьому подорожній нарис розглядається як самостійний жанр, який генетично пов’язаний з путівником і виник задовго до появи у західноєвропейській, а потім і в слов’янській журналістиці власне нарису. Встановлено, що «Одноповерхова Америка» постала з авторської ініціативи і є виявом творчої свободи, обмеженої жорсткими соціально-політичними обставинами епохи тоталітаризму. Показано, що головна комунікаційна мета авторів – інформаційна, однак вони керувалися водночас публіцистично-когнітивною і пропагандистсько-ідеологічною установками. Домінантна інформаційна комунікаційна установка визначає основний принцип відображення дійсності – документалізм. При цьому спостерігаються дві вербальні форми реалізації інформаційних інтенцій авторів: відображення окремого факту дійсності у вигляді цілісного документально-візуального образу і фактографічно-статистичне повідомлення. Публіцистичне узагальнення фактів здійснюється у формі судження та в спробах створення когнітивно-інформаційних моделей. Пропагандистсько-ідеологічна установка авторів реалізується через ідеологеми, які на той час були напрацьовані більшовицькою пропагандистською машиною. Як жанрова форма «Одноповерхова Америка» представляє собою путівник, на особливості якої, крім головної – інформаційної, вплинули публіцистична і пропагандистська інтенції авторів, що внесло у твір риси, не властиві «праформі». У жанровій формі книги виокремлено елементи, що структуралізують у ціле відображені факти дійсності: маршрут, оповідь про шлях, якій властивий синкретизм кутів зору мандрівника, обсерватора й оповідача, архітектоніка (поділ тексту на частини і глави та їхня послідовність), а також опозиція «своє – чуже» і засоби її нівелювання оповідачами. З’ясовано, що основні типи жанрового змісту книги також продукуються відповідно до комунікаційних намірів авторів. Інформаційні інтенції реалізуються в нарисовому жанровому змісті, публіцистичні – у форматі публіцистичної оглядової статті про американське кіно, ідеологічно-пропагандистські – у змісті «політичного тексту», який не ідентифікується в жанровому відношенні.

Величезний обсяг нової інформації, когнітивне опрацювання матеріалу, суперечливе поєднання «вертикальної» і «горизонтальної» пропаганди, багатство і різноманіття жанрового змісту – все це об’єднане в цілісність високого ґатунку завдяки підпорядкованості жанрової форми, принципів відбору, відображення і опрацювання фактів, а також структуризації жанрового змісту комунікаційним установкам авторів – інформаційній (мас-медійній), когнітивно-публіцистичній та ідеологічно-пропагандистській. Висока масово-комунікаційна ефективність пояснюється гомогенністю елементів лінійної моделі масової комунікації, перш за все жанрової форми і жанрового змісту контенту, що виникає в результаті наскрізної дії авторських інтенцій. Загалом жанрово-комунікаційні особливості «Одноповерхової Америки» укорінені в її вербальній природі – це документальна, а не художньо-публіцистична книга подорожніх нарисів, у якій присутні також публіцистична і пропагандистська складові.

Ключові слова: Ілля Ільф і Євген Петров, «Одноповерхова Америка», путівник, подорожній нарис, жанрова форма, жанровий зміст, види масової комунікації, документалістика, публіцистика, вертикальна пропаганда, соціологічна (горизонтальна) пропаганда, масово-комунікаційний вплив.

Дата захисту

05.10.2017

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор філологічних наук, професор Поплавська Наталія Миколаївна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри журналістикиЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Кандидат наук із соціальних комунікацій, Дудченко Людмила Миколаївна, Сумський державний університет, старший викладач кафедри журналістики і філології.Завантажити відгук