Дисертант

Ванькович Данило Володимирович

Тема

Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні

Місце праці

Доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий консультант

Доктор економічних наук, професор Крупка Михайло Іванович, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра, де виконана дисертація

Анотація

Ванькович Д.В. Теоретико-методологічні засади та механізм реалізації фінансової політики в Україні.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання важливої наукової проблеми пов’язаної з розробленням теоретико-методологічних засад реалізації фінансової політики та обгрунтування на цій основі практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення результативності механізму її реалізації з метою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки та суспільства в цілому.

Розроблено комплекс теоретичних і науково-методологічних положень щодо реалізації фінансової політики, який ґрунтується на: виявленні основних характерних ознак існуючих дефініцій терміну “фінансова політика”, обгрунтуванні необхідності виділення функцій фінансової політики,розкритті забезпечувальної сутності фінансових відносин і їх конфліктності.

Обґрунтовано доцільність соціалізації фінансової політики в Україні та розроблено її концептуальні засади, що базуються на необхідності збільшення частки оплати праці в структурі доходів населення, зменшення майнової нерівності, здійсненні соціальних інвестицій з метою забезпечення розвитку особистості.

Проведено функціональну діагностику механізму реалізації фінансової політики. З’ясовано вплив бюджетного та податкового каналів фінансової трансмісії на динаміку соціально-економічного розвитку, здійснено оцінку кількісних параметрів координації бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики. Обґрунтовано інструментарій оцінки результативності фінансової політики з використанням процедури верифікації фінансових планів, що дало змогу зробити висновок про не контрольованість умов реалізації фінансової політики в Україні.

Ключові слова: фінансова політика, бюджетно-податкова політика, фінансове регулювання, фінансове забезпечення, механізм реалізації фінансової політики, фінансова трансмісія, результативність.

Дата захисту

22.04.2015

Контактна інформація

Телефон: +380503708611Email: dvankovych@ukr.net

Файл дисертації

Файл автореферату

Опоненти

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансових ринків Національного університету податкової служби України С.В.ОнишкоЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів ДНВЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” В.М.ОпарінЗавантажити відгук

Офіційний опонент:Доктор економічних наук, професор, декан фінансового-економічного факультету Черкаського державного технологічного університету Ю.В.ПасічникЗавантажити відгук